OPISKELUOHJEET

OPISKELUAIKA

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen (LL 7§). Opiskelu voi jatkua neljännelle vuodelle erityisestä syystä. Täl- laisia syitä voivat olla esim. vaihto-oppilasvuosi, systemaattinen harrastus. Luvan yli kolmen vuoden ohjelman toteuttamiseen myöntää rehtori ja siitä pitää keskustella aina opinto-ohjaajan kanssa.

OPETUKSEEN OSALLISTUMINEN

Lukion oppimäärän suorittaminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista omaan opinto-ohjelmaansa sisältyvien kurssien opetukseen (LL 25 §). Säännöstä voidaan poiketa vain jäljempänä mainituin ehdoin.

OPINTO-OHJELMA

Opinto-ohjelma on selvitys opiskelijan tuntijakoon perustuvista opinnoista. Siitä ilmenee, mitä aineita ja miten monta kurs- sia sisältyy hänen suunnitelmaansa lukion oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa opinto- ohjaajan kanssa.Opiskelija tekee syksyllä kurssivalintansa sitovasti koko lukuvuodeksi. Valintoja voi mahdollisesti muuttaa opinto-oh- jaajan kanssa. Kurssipäiväkirjat ovat sitovia sekä opettajan että opiskelijan osalta.

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat säännöllisesti omaa ohjelmaansa noudattavan opiskelijan suunnitelman toteutumista. Vastuu on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Kolmivuotisen lukio-opiskelun eteneminen normaalissa aikataulussa edellyttää, että opiskelijalla on ensimmäisen lukio- opiskeluvuoden jälkeen vähintään 30 kurssia suoritettuna ja toisen vuoden jälkeen vähintään 60 kurssia suoritettuna. Mikäli et saa kursseja normaalitahdissa suoritetuksi, mene heti keskustelemaan opinto-ohjaajan kanssa.

Tässä oppaassa määritetään kurssien suoritusjärjestys. Erityisestä syystä siitä voi poiketa.

TUKIOPETUS

Opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetuksen tarpeesta tulee keskustella aineenopettajan kanssa.

KOEJÄRJESTELYT

Kurssikoe järjestetään jakson lopulla olevan koeviikon aikana. Koeviikon ulkopuolella ei opiskelijoilla pääsääntöisesti ole kokeita. Koeviikolla noudatetaan erikseen annettavaa työjärjestystä. Kokeet palautetaan erillisellä palautustunnilla. Palau tukseen on varattu aikaa 30 min.

PLAGIOINTI

Opiskelijan kurssi hylätään, mikäli hän lataa Internetistä tai muutoin jäljentää toisten töitä omikseen.

KURSSIN ITSENÄINEN OPISKELU

Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus kurssin opiskelemiseen opetukseen osallistumatta silloin, kun se on perustellusta syystä tarkoituksenmukaista. Oikeutta haetaan kirjallisesti rehtorilta. Tällöin opiskelija saa ohjausta opettajalta opiskelunsa tueksi. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

RUOTSIN KIELEN NÄYTTÖTILAISUUS

Koululle sijaitessa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä, koulussamme on vuosittain ruotsalaisen taustan omaavia opiskelijoita. Peruskoulun Ruotsissa suorittaneille tai muutoin ruotsalaisen taustan omaaville opiskelijoille järjestetään lukuvuoden 1. jakson aikana ruotsin kielen näyttötilaisuus. Tässä tilaisuudessa kiitettävän ruotsin kielen tason osoittaneet opiskelijat saavat lukea ruotsin kielen kaksi ensimmäistä kurssia hyväksytysti suoritetuksi ansaitulla arvosanalla. Muut kurssit opiskellaan muiden oppiaineiden tapaan osallistumalla kursseille.

HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN

Hylätyn kurssin saa suorittaa osallistumalla kerran uusintakuulusteluun tai osallistumalla uudelleen kurssille. Hylätyn kurssin voi uusia jaksoa seuraavana uusintapäivänä tai viidennen jakson uusintapäivänä. Ammattilukiolaiset voivat kuitenkin osallistua uusintakuulusteluun myös lukuvuoden muina uusintapäivinä, mikäli asiasta on sovittu erikseen opettajan kanssa.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava aina Wilmassa määräaikaan mennessä. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahden hylätyn kurssin uusintaan.

Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suo- ritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti.

UUSINTAKOE RÄSTIKOKEENA

Opiskelija, joka sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, voi suorittaa kokeen uusintakuulustelupäivänä. Opiskelijan on välittömästi otettava yhteys ao. aineen opettajaan ja selvitettävä poissaolon syy hyväksyttävästi, ennen kuin hän voi ilmoittautua uusintakuulusteluun.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa tentit. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahden hylätyn kurssin uusintaan. Uusintakoe voi olla myös sähköinen.

Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suoritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti.

Uusintakokeiden ajankohdat löytyvät kalenterista.

HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla korotuskokeeseen, joita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi: ensimmäinen elokuussa ja toinen tammikuussa. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahteen kokeeseen. Hyväksytyistä kurssisuorituksista parempi tulee kurssiarvosanaksi.

Vuotta vanhempaa kurssiarvosanaa ei voi korottaa.