tornion yhteislyseon lukio

Opiskeluohjeet

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen (LL 7§). Opiskelu voi jatkua neljännelle vuodelle erityisestä syystä. Tällaisia syitä voivat olla esim. vaihto-oppilasvuosi, systemaattinen harrastus. Luvan yli kolmen vuoden ohjelman toteuttamiseen myöntää rehtori ja siitä pitää keskustella aina opinto-ohjaajan kanssa.

Lukion oppimäärän suorittaminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista omaan opinto-ohjelmaansa sisältyvien opintojaksojen opetukseen (LL 25 §). Säännöstä voidaan poiketa vain jäljempänä mainituin ehdoin.

Opinto-ohjelma on selvitys opiskelijan tuntijakoon perustuvista opinnoista. Siitä ilmenee, mitä aineita ja miten monta opintojaksoa sisältyy hänen suunnitelmaansa lukion oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelija voi tarkistaa opinto-ohjelmaansa opinto- ohjaajan kanssa. Opiskelija tekee syksyllä opintojaksojen valinnan sitovasti koko lukuvuodeksi. Valintoja voi mahdollisesti muuttaa opinto-ohjaajan kanssa. Päiväkirjat ovat sitovia sekä opettajan että opiskelijan osalta.

Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat säännöllisesti omaa ohjelmaansa noudattavan opiskelijan suunnitelman toteutumista. Vastuu on kuitenkin opiskelijalla itsellään.

Kolmivuotisen lukio-opiskelun eteneminen normaalissa aikataulussa edellyttää, että opiskelijalla on ensimmäisen lukio- opiskeluvuoden jälkeen vähintään 30 opintojaksoa suoritettuna ja toisen vuoden jälkeen vähintään 60 opintojaksoa suoritettuna. Mikäli et saa opintojaksoja normaalitahdissa suoritetuksi, mene heti keskustelemaan opinto-ohjaajan kanssa.

Tässä oppaassa määritetään opintojaksojen suoritusjärjestys. Erityisestä syystä siitä voi poiketa.

Opiskelija voi saada tukiopetusta. Tukiopetuksen tarpeesta tulee keskustella aineenopettajan kanssa.

Opintojakson mahdollinen isompi koe järjestetään jakson lopulla olevan arviointiviikon aikana. Arviointiviikon ulkopuolella ei opiskelijoilla pääsääntöisesti ole isompia kokeita. Arviointiviikolla noudatetaan erikseen annettavaa työjärjestystä. 

Opiskelijan opintojakso hylätään, mikäli hän lataa Internetistä tai muutoin jäljentää toisten töitä omikseen.

Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus opintojakson opiskelemiseen opetukseen osallistumatta silloin, kun se on perustellusta syystä tarkoituksenmukaista. Oikeutta haetaan kirjallisesti rehtorilta. Tällöin opiskelija saa ohjausta opettajalta opiskelunsa tueksi. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana.

Koululle sijaitessa Ruotsin rajan välittömässä läheisyydessä, koulussamme on vuosittain ruotsalaisen taustan omaavia opiskelijoita. Peruskoulun Ruotsissa suorittaneille tai muutoin ruotsalaisen taustan omaaville opiskelijoille järjestetään lukuvuoden 1. jakson aikana ruotsin kielen näyttötilaisuus. Tässä tilaisuudessa kiitettävän ruotsin kielen tason osoittaneet opiskelijat saavat lukea ruotsin kielen kaksi ensimmäistä opintojaksoa hyväksytysti suoritetuksi ansaitulla arvosanalla. Muut opintojaksot opiskellaan muiden oppiaineiden tapaan osallistumalla opintojaksoille.

Hylätyn opintojakson saa suorittaa osallistumalla kerran uusintakuulusteluun tai osallistumalla uudelleen opintojaksolle. Hylätyn opintojakson voi uusia jaksoa seuraavana uusintapäivänä tai viidennen jakson uusintapäivänä. Ammattilukiolaiset voivat kuitenkin osallistua uusintakuulusteluun myös lukuvuoden muina uusintapäivinä, mikäli asiasta on sovittu erikseen opettajan kanssa.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava aina Wilmassa määräaikaan mennessä. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahden hylätyn opintojakson uusintaan.

Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suo- ritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen opintojakson arvostelussa. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti.

Opiskelija, joka sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia joutuu olemaan poissa opntojakson kokeesta, voi suorittaa kokeen uusintakuulustelupäivänä. Opiskelijan on välittömästi otettava yhteys ao. aineen opettajaan ja selvitettävä poissaolon syy hyväksyttävästi, ennen kuin hän voi ilmoittautua uusintakuulusteluun.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa tentit. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahden hylätyn kurssin uusintaan. Uusintakoe voi olla myös sähköinen.

Mikäli uusintakuulusteluun ilmoittautunut opiskelija jää pois kuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä, tulkitaan tämä suoritusyritykseksi. Uusintakuulustelun arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen opintojakson arvostelussa. Ilmoitus poissaolosta on tehtävä koululle heti.

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla korotuskokeeseen, joita järjestetään lukuvuoden aikana kaksi: ensimmäinen elokuussa ja toinen tammikuussa. Samalla kertaa voi osallistua korkeintaan kahteen kokeeseen. Hyväksytyistä suorituksesta parempi tulee opintojakson rvosanaksi.

Vuotta vanhempaa kurssiarvosanaa ei voi korottaa.