tornion yhteislyseon lukio

Poissaolot

Lukiolain 30§:n mukaan opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä.

Kahden opintopisteet opintojaksoilla maksimipoissaolomäärä on 4 oppituntia (á 75 min). Poissaolomäärää ei voi ylittää esimerkiksi neuvottelemalla asiasta aineenopettajan kanssa tai sopimalla korvaustehtävistä.

Muiden kuin sairauspoissaolojen osalta, alle 18-vuotiaan huoltaja ja yli 18-vuotias voivat selvittää jälkikäteen poissaolot esimerkiksi Wilma-viestillä ryhmänohjaajalle tai aineenopettajalle neljään poissaolokertaan saakka.

Kolme myöhästymistä samalta kahden opintopisteen opintojaksolta tulkitaan poissaoloksi.

Opiskelijan on seurattava poissaoloja ja niiden kertymistä Wilman kautta. Koulu ei lähetä poissaoloista erillistä ilmoitusta koteihin, vaan seuraa ja puuttuu poissaoloihin lukion opiskelijahuoltosuunnitelman mukaisesti.

Läsnäolovelvollisuus koskee myös niitä koulun järjestämiä tilaisuuksia, jotka voivat poiketa normaalista työjärjestyksestä. Tällaisia ovat esimerkiksi vierailijoiden luennot, konsertit, joulu- ja kevätjuhla. Poissaolot kirjataan kurssipäiväkirjaan, josta niiden yhteismäärä siirretään arvioinnin yhteydessä opiskelijarekisteriin.

Jos opiskelijalla on pitkäaikaisia sairaspoissaoloja, toivotaan opiskelijan huoltajan tai opiskelijan yhteyttä terveydenhoitajaan (puh. 0400 127 239) kolmen sairauspäivän jälkeen.

Opiskelijan ollessa poissa kahden opintopisteen opintojaksolta vakavan sairauden vuoksi yli 4 oppituntia (á 75 min), saa hän kahden opintopisteen opintojaksosta arvosanan, mikäli opintojaksoon vaadittavat muut osiot, koe, tutkielma tms. on suoritettu ja kahden opintopisteen opintojaksolla ei ole muita poissaoloja.

Huoltaja voi perustella Wilmassa opiskelijan sairauspoissaolon neljään poissaolokertaan saakka, jonka jälkeen opiskelija tarvitsee sairaudestaan vähintään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksen. Yli 18-vuotias, jolla ei ole enää huoltajatunnuksia, tarvitsee sairaspoissaoloista todistuksen esimerkiksi terveydenhoitajalta. Yli 18-vuotias toimittaa todistuksen omalle ryhmänohjaajalleen, joka merkitsee sairaspoissaolot perustelluiksi.

Koulu ei myönnä opiskelijalle vapaata mm. lomamatkaa varten. Koulujen loma-ajat ovat tiedossa hyvissä ajoin etukäteen ennen lukuvuoden alkamista. Huoltaja voi ilmoittaa opiskelijan olevan sairas Wilman kautta tehtävällä ilmoituksella (Tuntimerkinnät -> Ilmoita poissaolosta). Huoltaja voi myös etukäteen ilmoittaa ryhmänohjaalle perustellun syyn poissaoloilleen, jolloin ryhmänohjaaja merkitsee tiedon valmiiksi Wilmaan.

Erityistapauksessa poissaoloja kahden opintopisteen opintojaksolta saa kertyä yli sallitun neljän oppitunnin, jolloin opiskelijan huoltaja (alle 18v) tai opiskelija itse (yli18v) on etukäteen pyytänyt vapaata opetuksesta. Pyynnön tekee huoltaja alle 18-vuotiailla ja sen voi tehtdä myös opiskelija itse yli 18-vuotiailla. Pyyntö on vapaamuotoinen Wilma-viesti tai paperinen anomus, joka osoitetaan rehtorille. Vapaan saaminen ei vapauta opiskelijaa aineenopettajan kursseilla määräämistä tehtävistä ja arviointiin vaikuttavista osioista.

Jos opiskelija on koepäivänä sairaana, on asiasta ilmoitettava ao. aineen opettajalle ennen kokeen alkamista tai viimeistään koepäivänä. Huoltaja voi ilmoittaa opiskelijan olevan pois kokeesta Wilman kautta tehtävällä ilmoituksella (Tuntimerkinnät -> Ilmoita poissaolosta-> Koeviikon poissaolo).

Opiskelija, joka on sairauden tai muun perustelun on poissa kokeesta, voi suorittaa kokeen seuraavana uusintakoepäivänä rästikokeena. Rästikokeena voi suorittaa kerralla enintään kaksi koetta, joista toinen voi olla myös hylätyn uusinta. Mikäli opiskelijalla on enemmän kuin kaksi rästikoetta tai hylätyn uusintakoetta samalla uusintakoekerralla, on muista kokeista sovittava erikseen aineenopettajan kanssa.

  • Opiskelija anoo vapaata perheen kanssa tehtävään lomamatkaan. Poissaolo merkitään perustelluksi ja lisätietoihin merkitään lomamatka. Mikäli lomamatka kestää enemmän kuin 4 oppituntia, kahden opintopisteen opintojakso katsotaan automaattisesti keskeytyneeksi. Jos poissaolomäärä kahden opintopisteen opintojaksolla jää neljän tai alle oppitunnin, opiskelija voi jatkaa opiskelua normaalisti. Poissaolon aikana tehtyjä osasuorituksia ei voi korvata.
  • Opiskelija on sairauden vuoksi pois 3 oppituntia, joka vastaa yhden viikon poissaoloa. Huoltaja on ilmoittanut opiskelijan olevan sairaana. Opiskelija päättää lähteä kolmen päivän lomamatkalle sairastumisen jälkeen, jonka jälkeen hänen poissaolomääränsä on yhteensä 5. Kahden opintopisteen opintojaksolta on käytävä uudelleen ja alusta.
  • Opiskelija on ollut pois kahden opintopisteen opintojaksolta yhteensä 2 kertaa. Syyksi ryhmänohjaaja on merkinnyt jälkikäteen ratsastusharrastuksen ja sen SM-kilpailuihin osallistumisen. Opiskelija on tämän jälkeen sairaana viikon ja kahden opintopisteen opintojakson  kokonaispoissaolomäärä on 5, kahden opintopisteen opintojakso on käytävä uudelleen ja alusta. Jos opiskelija tai hänen huoltajansa (alle 18v) pyytää vaapaata etukäteen erityistapauksen eli kilpaharrastukseen liittyvän syyn vuoksi, poissaolomaksimimäärä (4) voi ylittyä.
  • Opiskelija on ollut vakavan sairauden vuoksi pois kahden opintopisteen opintojaksolta kuusi kertaa. Opiskelija on toimittanut sairauteen liittyvät lääkärintodistukset. Opiskelija haluaa sairastumisen jälkeen osallistua sorsajahtiin ja on pois yhden kokonaisen perjantain, jolloin poissaolomäärä kurssille on 7. Kahden opintopisteen opintojakso on käytävä uudelleen ja alusta.
  • Opiskelija on ollut vakavan sairauden vuoksi pois kahden opintopisteen opintojaksolta kuusi kertaa. Opiskelija on toimittanut sairauteen liittyvät lääkärintodistukset. Opiskelija osallistuu sairastumisen jälkeen isoisänsä hautajaisiin ja on pois yhden kokonaisen perjantain, jolloin poissaolomäärä kurssilla on 7, kahden opintopisteen opintojaksolta voidaan arvioida, jos asiasta asiasta sovitaan erikseen jokaisen aineenopettajan kanssa.
  • Opiskelijalle tulee kahden opintopisteen opintojaksolla  5. poissaolo, jolloin käytetään merkintää “5. Pois” . Opiskelija voi saada opinnot suoritetuksi vain, mikäli kaikki aikaisemmat poissaolot liittyvät vakavaan sairauteen tai erityistapaukseen, johon on pyydetty ja saatu vapaata. Sairauteen liittyvistä poissaoloista pitää olla terveydenhoitajan tai lääkärin todistus eli pelkkä huoltajan ilmoitus ei riitä. Opintojakson jatkamisesta ei voi neuvotella aineenopettajan kanssa, jos aikaisemmat poissaolot eivät liity vakavaan sairauteen tai erityistapaukseen.