POISSAOLOT

LL 25§ Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

Läsnäolovelvollisuus koskee myös niitä koulun järjestämiä tilaisuuksia, jotka poikkeavat normaalista työjärjestyksestä. Tällaisia ovat esimerkiksi vierailijoiden luennot, konsertit, joulu- juhla, kevätretki. Poissaolot kirjataan kurssipäiväkirjaan, josta ne siirretään arvostelun yhteydessä opiskelijarekisteriin.

Jos opiskelijalla on pitkäaikaisia poissaoloja, toivotaan vanhempien ottavan yhteyttä tervey- denhoitajaan (puh. 0400 127 239).

Opiskelijan ollessa poissa kurssilta enintään 4 oppituntia (á 75 min), saa hän kurssista arvosa- nan, mikäli kurssiin vaadittavat muut osiot, koe, tutkielma tms. on suoritettu.

Esimerkki: Opiskelija on kurssin alussa ilman hyväksyttävää selitystä poissa kerran. Kurssin lopulla opiskelija sairastuu ja on hyväksyttävästä syystä poissa neljä kertaa. Tällöin kurssi hylätään, koska opiskelijalla ei ole perusteltua syytä kaikille poissaoloilleen.

Kolme myöhästymistä samalta kurssilta tulkitaan poissaoloksi. Opiskelijan on huolellisesti pidettävä kirjaa omista poissa- oloistaan. Koulu ei lähetä poissaoloista ilmoitusta koteihin, vaan vastuu on opiskelijalla.

Koulu on opiskelijan työpaikka. Poissaoloihin tulee suhtautua vakavasti kuten työelämässäkin.

SAIRAUS

Mikäli opiskelija on sairaana enemmän kuin kolme päivää, on asiasta ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Jos opiskelija on koepäivänä sairaana, on asiasta ilmoitettava ao. aineen opettajalle ennen kokeen alkamista ja sairaus on todistettava luotettavasti.

ENNEN POISSAOLOA

Tarvitessasi koulusta vapaata, pyydä lupa poissaoloosi hyvissä ajoin. Luvan voi pätevästä syystä pyytää etukäteen

  • tietyn aineen tunneista aineen opettajalta
  • enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta
  • muutoin rehtorilta

Kolmea päivää pitempiä poissaoloja varten on opiskelijan vapaamuotoisesti kirjallisesti anottava lupaa rehtorilta. Anomuksen allekirjoittaa opiskelijan ohella hänen huoltaja. Anomuksen liitteenä voi olla myös muu todiste loman tarpeellisuudesta.

Työssäkäyntiä varten ei poissaololupaa anneta. Autokoulu on hoidettava koulun ulkopuolisella ajalla.

POISSAOLON SELVITTÄMINEN

Jokainen poissaolo tulee selvittää ao. opettajalle heti poissaoloa seuraavalla oppitunnilla kirjallisesti. Huoltajan selvitys poissaolosta on paras tapa selvittää poissaolo luotettavasti.

”Oppilaitoksissa oppilaat ja opiskelijat saavat usein erilaisia tiedotteita, poissaolotodistuksia ja muita kirjallisia tiedotteita kotiin vietäväksi, jolloin koulu kontrolloi niiden perille menoa vaatimalla niihin huoltajan allekirjoituksen.

Esimerkiksi poissaolotodistus on asiakirja, jolla oppilas todistaa poissaolonsa syyn hyväksyttävyyden. Tällöin 15 -vuotta täyttänyt voi kirjoittaessaan todistukseen itse huoltajansa nimen syyllistyä väärennökseen.

Oppilaitosten tulee myös kiinnittää huomiota siihen, pyydetäänkö todistukseen huoltajan vai holhoojan allekirjoitus, Jos on pyydetty holhoojan allekirjoitusta, 18 vuotta täyttänyt opiskelija voi itse allekirjoittaa kyseisen lapun, koska hän täy- sikäisenä ei ole enää holhouksen alainen, ellei tuomioistuin ole julistanut häntä holhottavaksi. Sen sijaan käytännössä voitaneen lähteä siitä, että huoltajan allekirjoitusta 18 vuotta täyttänyt ei kuitenkaan voi korvata omalla allekirjoituksel- laan, jos hän tosiasiallisesti edelleen on huoltajansa elätettävänä ja huollossa, eli hänellä on huoltaja. Sen sijaan jos hän asuu poissa kotoa ja elättää itse itsensä, eikä hänellä ole huoltajaa, hän voi allekirjoittaa pyydetyn ”lapun” itse.”

 

POISSAOLO KURSSIKOKEESTA

Opiskelija, joka on sairauden tai muun hyväksyttävän syyn takia joutuu olemaan poissa kurssikokeesta, voi suorittaa kokeen seuraavana uusintakoepäivänä rästikokeena. Rästikokeena voi suorittaa kerralla enintään kaksi koetta, joista toinen voi olla myös hylätyn kurssin uusinta. Mikäli opiskelijalla on enemmän kuin kaksi rästikoetta tai hylätyn kurssin koetta samalla uusintakoekerralla, on muista kokeista sovittava erikseen aineenopettajan kanssa.