TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPINNOT – LOPS2019

 • OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärä

Pakolliset opinnot

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.

Keskeiset sisällöt

 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä
 • oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri vuorovaikutustilanteissa.

 Keskeiset sisällöt

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
 • vuorovaikutustilanteiden analyysi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
 • kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan
 • tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
 • monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen
 • ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
 • kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta
 • perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet
 • puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin
 • syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

Keskeiset sisällöt

 • kirjoittaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa
 • tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
 • kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä
 • syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

Keskeiset sisällöt

 • esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu
 • puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot
 • vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
 • puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
 • tuntee Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa analysoida niitä osana kulttuurikontekstia.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä osana maailmankirjallisuutta
 • kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot
 • oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka
 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

Keskeiset sisällöt

 • kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
 • tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet
 • kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu
 • aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä
 • tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa
 • osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö
 • erilaisia tapoja tulkita tekstejä
 • tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa
 • monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet

Valinnaiset paikalliset opinnot

ÄI12 Tekstinhuolto (2 op)

Moduuli on kieliopin peruskäsitteiden (sanaluokat, verbimuodot, lauseenjäsenet) ja oikeinkirjoitusnormien kertausta.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kielentuntemuksen perustaitoja.

 • Kerrataan keskeiset oikeinkirjoitusnormit.
 • Tarkastellaan tekstiä kokonaisuutena ja kiinnitetään huomiota muun muassa lauserakenteisiin, tekstin kokonaisrakenteisiin, havainnollisuuteen ja tyyliin.
 • Harjoitellaan tunnistamaan sanaluokat, sijamuodot ja verbi-muodot.
 • Analysoidaan virkerakenteita ja opetellaan tunnistamaan tärkeimmät lauseenjäsenet.
 • Tarkastellaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroja.

Arviointi

Moduuli arvioidaan numerolla 4-10.

ÄI13 Tylliläinen (2 op)

Tavoitteet

 • syventää ymmärrystä oikeakielisyydestä ja suomen kielen rakenteista
 • kehittää opiskelijoiden kirjoitustyyliä ja rohkeutta omaäänisinä kirjoittajina

Keskeiset sisällöt

 • tekstin- ja kielenhuoltoa
 • kirjoitusharjoituksia
 • tekstin oikeakielisyyden ja tyylin analyysi
 • oman osaamisen arviointi

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

Pakolliset opinnot

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • oppii havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä ja hyödyntämään sitä omassa kirjoittamisessaan
 • oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • syventää kirjoitusprosessin eri vaiheisiin liittyviä taitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • pitkien tekstien lukeminen, mahdollisesti myös muilla opiskelijan osaamilla kielillä: tekstin tavoitteen ja sisällön ymmärtäminen
 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • luettavien tekstien ymmärtämisessä tarvittavat strategiat, abstraktin kielen taito, sana-, fraasi- ja käsitevaranto
 • kielen- ja tekstinhuoltoa
 • erilaisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja

S22 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kielitietoisuuttaan ja monilukutaitoaan
 • ymmärtää kielen merkityksen oppimiselle ja ajattelulle
 • oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä sekä käyttämään koko kielivarantoaan oppimisessa
 • oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan.

Keskeiset sisällöt

 • suomen kielen ominaispiirteet, vertailu opiskelijan aiemmin oppimiin ja koulussa opiskeltaviin kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, monikielisyys, kielellinen repertuaari, monilukutaidon käsite, erilaiset tekstit ja niissä vakiintuneet ilmaisukeinot, esimerkiksi kirjoitetun kielen rakenteet
 • eri kielimuodot: puhekielen ja yleiskielen sekä epävirallisen ja virallisen viestinnän erot, abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön erot
 • opetuspuheen, muodollisen puheen ja luetun ymmärtämisessä tarvittavat strategiat

S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana
 • lisää viestintärohkeuttaan ja syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja puhekulttuurien näkökulmasta
 • oppii havainnoimaan ja ymmärtämään ryhmäviestinnän ilmiöitä.

Keskeiset sisällöt

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, viestintärohkeus sekä harjaantuminen kuuntelevaan, tavoitteelliseen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen
 • kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategiat ja institutionaalisen vuorovaikutuksen kielelliset keinot
 • tekstien kirjoittaminen osana suullisia vuorovaikutustilanteita: esimerkiksi yhteisten projektien suunnitelmat, muistiinpanot monimediaisista teksteistä
 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä
 • ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio

S24 Kirjallisuus 1 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu lukemaan, ymmärtämään ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä
 • kehittää ymmärrystään kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä ja ilmaisukeinoista
 • kiinnostuu ja oppii nauttimaan kirjallisuudesta
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • kehittää kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa lukemalla suomenkielistä kaunokirjallisuutta.

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • eläytyvää ja analyyttista kirjoittamista ja keskustelua kirjallisuuden pohjalta  
 • kielen kuvallisuus ja kulttuurisidonnaisuus, monitulkintaisuus ja kielellä leikittely
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä
 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja itsenäisesti tai yhdessä luettuna

S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja
 • osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana
 • oppii perustelemaan omia mielipiteitään yhä monipuolisemmin kirjoittajana ja puhujana.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot, argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
 • perustelemisen harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, lähdekritiikki, tiedonhankinta ja tiedonhallinta, tekijänoikeudet
 • argumentoivan kielenkäytön sanastoon ja rakenteisiin perehtyminen: geneeriset ilmaukset, modaalisuuden ja affektisuuden ilmaisukeinot
 • kielellisten keinojen valinta, tekstilaji ja tyyli
 • yhteiskunnallisesti merkittävä tai ajankohtainen kokonaisteos

S26 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä
 • oppii kirjoittamaan tekstejä myös yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • kirjoittaminen prosessina: aiheen ja aineiston valinta ja ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tekstien jakaminen ja vertaisarvioinnin taidot
 • sidosteisuus tekstin eri tasoilla, esimerkiksi tekstin kokonaisrakenne, kappaleet, virke, sanajärjestys
 • asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta, esimerkiksi infiniittiset rakenteet, yhdyslauseet, viittaussuhteet

S27 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kuullun ymmärtämisen, kuuntelemisen, vuorovaikutuksen sekä suullisen viestinnän strategioita ja taitoja
 • lisää viestintärohkeuttaan ja kehittää esiintymistaitojaan niin, että pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
 • hahmottaa puheen toimintana, jossa jokainen vuoro sekä tulkitsee että rakentaa tilannetta
 • oppii tarkastelemaan kielen merkitystä ja vaihtelua vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

 • kuullunymmärtämis- ja kuuntelustrategiat ja -taidot, vuorovaikutustilanteiden havainnoiminen
 • yksilön kielellinen repertuaari, kielenkäyttötilanteiden ja kielen vaihtelu sekä puheen kielellisiä keinoja ja retoriikkaa
 • esiintymistaidot: puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen

S28 Kirjallisuus 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan
 • kehittää kykyään tarkastella kirjallisuutta sen kulttuurisessa ja historiallisessa syntykontekstissa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
 • tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin sekä osaa arvioida niiden merkitystä.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen kirjallisuuden vaiheet osana maailmankirjallisuutta
 • eri aikakausien kaunokirjallisuutta ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman näkökulmasta
 • kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

S29 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppii arvioimaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnassa
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään tarkastella ja analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista
 • syventää ymmärrystään kielen tilanteisesta vaihtelusta.

Keskeiset sisällöt

 • kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojen sekä puhumisen ja esiintymisen taitojen monipuolistaminen, kielen rekisterit ja tilanteen edellyttämä kielenkäyttö
 • vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitys jatko-opinnoissa, työelämässä ja yhteiskunnassa, esimerkiksi erilaisissa järjestöissä sekä muissa muodollisissa ja epämuodollisissa yhteisöissä toimiminen
 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
 • vuorovaikutuksen kulttuuristen piirteiden ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointi
 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

S210 Kirjoittaminen 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen taitoaan ilmaista ja perustella ajatuksiaan kirjoittamalla hyödyntäen muita tekstejä
 • kehittää omaäänistä kirjoittamista
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiä
 • syventää kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden tuntemusta
 • osaa valita tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivan kielimuodon.

Keskeiset sisällöt

 • aineistopohjaisten laajojen tekstien tuottaminen ja lähteiden arviointi
 • omaäänisten tekstien tuottaminen
 • tekstin- ja kielenhuollon käytänteiden soveltaminen tekstien muokkaamisessa
 • luettaville ja kirjoitettaville teksteille tyypillisten kielen rakenteiden, sanaston, fraasien ja käsitteiden käyttöön harjaantuminen
 • ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja

S211 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa.

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien tulkinta
 • analyysin ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö
 • runokokoelma tai näytelmäteksti

 

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, A-oppimäärä

Pakolliset opinnot

RUA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduulin tehtävänä on avata lukion ruotsin kielen opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Moduuli totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa ruotsin kieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista.

 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kehittämään ruotsin kielen taitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • soveltaa ja kehittää kieltenopiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitojaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B2.1 (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä) ja B1.2 (taito tuottaa tekstejä).

Keskeiset sisällöt  

 • vertailua äidinkieleen ja muihin kieliin ruotsin näkökulmasta
 • tavoitteiden asettelu lukion A-ruotsin opiskelulle
 • oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen ruotsin kielen näkökulmasta
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen keskustellen

RUA2 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen (3 op)

Moduulin tehtävänä on tarkastella ruotsin kieltä lähiympäristöstä käsin Suomessa laajentaen näkökulmaa Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä globaalille tasolle. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään toimintaan kaikessa viestinnässä. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena. Moduulissa harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjoittelee kielenkäyttöä monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan ruotsin kielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • pohjoismaiset ja kansainväliset suhteet arjessa ja lähiympäristössä, liikkuvuus
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • erilaiset ruotsin puhujat autenttisissa ympäristöissä, puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
 • ruotsin kielen äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen, ruotsin eri variantit ja vertailua muihin kieliin
 • viestintätyylit eri medioissa

RUA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä tarkastelemalla suomenruotsalaisia, ruotsalaisia sekä muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä yksilön ja yhteisön arvojen moninaisuutta. Kulttuurin ja taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä omia kiinnostuksen kohteita. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
 • ruotsinkieliset mediat
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla syvennetään kulttuurista ymmärrystä tarkastelemalla suomenruotsalaisia, ruotsalaisia sekä muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä yksilön ja yhteisön arvojen moninaisuutta. Tarkastellaan kulttuurin ja taiteiden merkitystä. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä omia kiinnostuksen kohteita. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

Yhteisiä sisältöjä löytyy taideaineista ja opinto-ohjauksesta.

RUA4 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Moduulissa kehitetään opiskelijan ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja.  Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista ruotsin kielellä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ruotsiksi
 • kehittää taitoaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää eri tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja sen tausta
 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla kehitetään opiskelijan ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja. Opintojaksolla harjoitellaan toimimista aktiivisena kansalaisena ruotsin kielellä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta monimuotoisessa maailmassa.

Yhtäläisyyksiä löytyy englannista, yhteiskuntaopista ja äidinkielestä.

RUA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, sekä vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
 • esimerkkejä tieteellisistä teksteistä

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla syvennetään opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta, sekä vahvistetaan tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Vahvistetaan opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Yhtäläisyyksiä on ainakin äidinkielen, englannin ja luonnontieteellisten aineiden kanssa.

RUA6 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Moduulin tehtävä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa ruotsin kielellä erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa. Moduulissa käsitellään asioita, jotka liittyvät itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään ruotsiksi myös muodollisissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • ruotsin kielen rooli jatkossa opiskelijan elämässä ja kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • pohjoismaiset yhteisöt tai yritykset työnantajina (vapaaehtoistoiminta, kansalaisjärjestöt)
 • itsenäistyvän nuoren elämänhallinta

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla syvennetään opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Lisäksi pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa ruotsin kielellä erityisesti pohjoismaisessa kontekstissa. Opintojaksolla käsitellään asioita, jotka liittyvät itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin. Opiskelija päivittää kieliprofiilinsa.

Sisällöllisiä yhtäläisyyksiä on yhteiskuntaopissa, muissa vieraissa kielissä ja opinto-ohjauksessa.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsiteltyjä aiheita kerrataan ja täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

RUA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Moduulin tehtävä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin ruotsin kielellä. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta moduulissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä. Moduulissa pyritään hyödyntämään yhteistyökontakteja ruotsinkielisten tai pohjoismaisten koulujen kanssa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hakee aiheeseen liittyvää tietoa ja laajentaa ilmaisuvarastoaan
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi.

Keskeiset sisällöt

 • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
 • ratkaisukeskeisyys

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin ruotsin kielellä. Aiheiden käsittelyä harjoitellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä. Opiskelussa pyritään hyödyntämään yhteistyökontakteja ruotsinkielisten tai pohjoismaisten koulujen kanssa esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian avulla.

RUA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Moduulin tehtävä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan pohjoismaiseen ja kansainväliseen toimijuuteen, ja tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja sen eri variantteja 
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet
 • ruotsin puhujien taustojen tai äidinkielten vaikutus puhetilanteissa
 • dialogisuus

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan suullista kielitaitoa monipuolisesti sekä pohjoismaisiin että kansainvälisiin viestintätarpeisiin. Harjoittelussa huomioidaan sekä kielelliset että kulttuuriset osa-alueet. Vahvistetaan opiskelijoitten neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista.

Valinnaiset paikalliset opinnot

RUA9 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Tavoitteet

 • Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset kirjoitelmaharjoitukset
 • sanasto- ja rakenneharjoitukset
 • kuullunymmärtämisharjoitukset

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen A-kielen vaatimusten mukaisesti. Vahvistetaan opiskelijan ainekirjoitustaitoa mm. tutustumalla RUA-tasoisiin kirjoitelmatyyppeihin. Samalla kerrataan monipuolisesti aiemmin opittuja rakenteita ja kartutetaan sanavarastoa. Lisäksi harjoitellaan kuullunymmärtämistä. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi pakollisten opintojaksojen jälkeen juuri ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista.

 

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi, B1-oppimäärä

Valinnaiset paikalliset opinnot

Johdanto lukion ruotsin opintoihin, 2 op (RUB0)

Tavoitteet

 • motivoidaan ja innostetaan ruotsin kielen opintoihin lukiossa
 • vahvistetaan aikaisemmin opittua
 • perehdytään opiskelutekniikoihin

Keskeiset sisällöt

 • sanasto- ja rakenneharjoituksia
 • tekstinymmärtämisharjoituksia
 • kuullunymmärtämisharjoituksia

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä yhteisesti sovittujen kriteerien ja periaatteitten mukaisesti.

Opintojakson vapaa kuvaus

Ruotsin kieltä lähestytään kulttuurin ja arkielämän ilmiöiden näkökulmasta. Kerrataan perusopetuksessa opittuja tietoja ja taitoja sekä pohditaan opiskelutekniikoita. Opintojaksoa suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, joilla perusopetuksen päättötodistuksessa B-ruotsin arvosana on 7 tai alempi.

Pakolliset opinnot

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduulin tehtävä on johdattaa ja motivoida opiskelijaa lukion toisen kotimaisen kielen opintoihin ja kasvattaa opiskelijan tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustastaan vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa. Moduulin tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ruotsin kielen taustasta, historiasta ja asemasta Suomessa sekä ohjata opiskelijaa löytämään ruotsin kielen vaikutuksesta kertovia kielellisiä ja kulttuurisia piirteitä omasta arjesta ja yhteiskunnasta.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa olemassa olevaa kielitaitoaan ja omia vahvuuksiaan
 • rohkaistuu käyttämään ruotsin taitoaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa painottaen suullista viestintää
 • kehittää omia opiskelustrategioitaan ja vuorovaikutustaitojaan ja löytää itselle sopivia työtapoja
 • syventää tietämystään suomen ja ruotsin kielten vaikutuksesta toisiinsa sekä Suomessa vallitsevista kieliolosuhteista
 • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B1.1.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijan kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen sekä omien tavoitteiden asettaminen
 • kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet
 • omaa oppimista edistävien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (3 op)

Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään ruotsia rohkeasti ja kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan eri tilanteissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kertoa ruotsiksi omasta elämästään, ihmissuhteistaan ja lähiympäristöstään eri tilanteissa erilaisia viestintäkanavia käyttäen
 • kehittää keskustelu- ja kuuntelutaitojaan ruotsiksi
 • kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä osaamisensa arvioinnin taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • ruotsin kielen käyttö opiskelijan arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • oma elämä, ihmissuhteet ja lähiympäristö
 • yksilön ja yhteisön hyvinvointi
 • ääntämisen harjaannuttaminen

RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä
 • tuntee ruotsinkielisiä medioita
 • osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa
 • pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä.

Keskeiset sisällöt

 • suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt
 • ruotsinkieliset mediat
 • opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi
 • hyödynnetään mahdollisuuksia vierailla Haaparannalla ja lähialueilla, esimerkiksi kirjastossa, elokuvissa tai teatterissa
 • mahdollisuuksien mukaan tutustutaan tornionlaaksolaiseen kulttuuriperintöön

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.

RUB14 Ympäristömme (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu moduulissa erilaisiin tekstityyppeihin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tulkita erilaisia tekstejä, jotka käsittelevät maailman erilaisia elinympäristöjä, kulttuureja ja yhteiskuntia
 • harjoittaa erityisesti kirjallisia tekstintuottamistaitojaan aiheena mielipiteen ilmaisu
 • pystyy tuottamaan lyhyen ohjatun tekstin moduulin aihepiiristä.

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurinen moninaisuus
 • erilaiset elinympäristöt
 • ajankohtaiset yhteiskunnalliset aiheet nuorten näkökulmasta
 • hyödynnetään mahdollisuuksia molemminpuolisiin vierailuihin Haaparannalla ja lähialueilla, esimerkiksi kirjastossa, elokuvissa tai teatterissa

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja hyödyntäen erilaisia oppimisympäristöjä. Opiskelija tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin.

RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op)

Moduulin tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen
 • pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tulevaisuuden suunnitelmat
 • vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään
 • itsenäistyvän nuoren elämänhallinta
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • erilaisten hakemusten laatiminen
 • hyödynnetään mahdollisuuksia yritys- ja kouluvierailuihin Haaparannalla ja lähialueilla

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Valinnaisissa opinnoissa kerrataan oppimäärän pakollisissa moduuleissa käsiteltyjä aihepiirejä tai täydennetään niitä opiskelijoiden mielenkiinnon ja tarpeiden mukaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Tavoitteena

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vankentaa puhumisen sujuvuutta
 • tuottaa valmistelua edellyttävän suullisen esityksen
 • tiedostaa suullisen osaamisensa tason ja kehittämistarpeensa ja saa tästä palautetta.

Keskeiset sisällöt

 • vuorovaikutustilanteet, dialogin rakentaminen
 • puhumisen eri piirteet
 • aitojen ruotsinkielisten kontaktien monipuolinen tarjoaminen opiskelijalle erilaisissa ympäristöissä
 • mahdolliset vastavuoroiset vierailut Haaparannalla ja lähialueilla, esimerkiksi koulut ja paikalliset yritykset

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana syvennetään taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja harjoitella dialogia. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

RUB17 Kestävä elämäntapa (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten moduulien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille
 • laajentaa sosiaalisen median tuntemustaan käyttäen ruotsin kieltä
 • tutustuu kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin taidon osaamiseen.

Keskeiset sisällöt

 • kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta
 • eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä, sananvapaus

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla syvennetään oppimäärän aiempien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Huomioidaan opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Valinnaiset paikalliset opinnot

RUB18 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Tavoitteet

 • valmistautua B-ruotsin ylioppilaskokeeseen
 • kerrata aiemmin opittua

Keskeiset sisällöt

 • sanasto- ja rakenneharjoituksia
 • kuullun- ja tekstinymmärtämisharjoituksia
 • kirjoitusharjoituksia

Opintojakson arviointi

Arvioidaan suoritusmerkinnällä yhteisesti sovittujen kriteerien ja periaatteiden mukaan.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla valmistaudutaan B-ruotsin ylioppilaskirjoituksiin kertaamalla kieltä monipuolisesti erilaisten tehtävätyyppien avulla. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi pakollisten opintojen jälkeen juuri ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista.

RUB19 Kirjallinen viestintä (2 op)

Tavoitteet

 • Vahvistetaan kirjallista viestintää.
 • Valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

Keskeiset sisällöt

 • Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin kirjallisen viestinnän tehtävätyyppeihin.
 • Tuotetaan erilaisia kirjallisia viestejä.
 • Kerrataan ja harjoitellaan sanastoa ja rakenteita.

Opintojakson arviointi

Arvioidaan suoritusmerkinnällä yhteisesti sovittujen kriteerien ja periaatteiden mukaan.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan kirjallisia viestintätaitoja mm. tutustumalla B-ruotsin eri kirjoitelmatyyppeihin. Samalla kerrataan aiemmin opittuja rakenteita ja kartutetaan sanavarastoa. Lisäksi harjoitellaan kuullunymmärtämistä. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi pakollisten opintojen jälkeen juuri ennen keskipitkän ruotsin ylioppilaskokeeseen osallistumista.

 

Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä

Valinnaiset paikalliset opinnot

ENA0 Johdanto lukio-opiskeluun (2 op)

Tavoitteet

 • Vahvistetaan aiempaa osaamista.
 • Tuetaan lukion englannin opinnoissa menestymistä.

Keskeiset sisällöt

 • Harjoitellaan tekstin- ja kuullunymmärtämisen taitoja.
 • Tehdään rakenne- ja sanastoharjoituksia.
 • Perehdytään erilaisiin opiskelutekniikoihin.

Opintojakson arviointi

Arvioidaan suoritusmerkinnällä opintojakson alussa sovittujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla johdatellaan lukio-opintoihin kertaamalla perusopetuksessa opittuja tietoja ja taitoja sekä perehtymällä opiskelutekniikoihin. Opintojaksoa suositellaan erityisesti niille opiskelijoille, joilla perusopetuksen päättötodistuksessa englannin arvosana on 7 tai alempi.

Pakolliset opinnot

ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op)

Moduulin tehtävänä on avata lukion kieltenopiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Moduuli totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • monipuolistaa kieltenopiskelustrategioitaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kieltenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
 • tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen keskustellen

ENA2 Englanti globaalina kielenä (3 op)

Moduulin tehtävänä on tarkastella englannin kielen aseman kehittymistä lingua francana globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään toimintaan kaikessa viestinnässä. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan  
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä
 • kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
 • kansainväliset suhteet
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
 • äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin
 • viestintätyyli erilaisissa medioissa

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Moduulissa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
 • itseilmaisu identiteetin rakentumisessa
 • mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi Aineen taidemuseo ja Lappian kulttuuriopinnot)

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla syvennetään kulttuurista ymmärrystä tarkastelemalla kielten ja kulttuurien moninaisuutta. Opintojaksolla tarkastellaan kulttuurin kautta välittyviä arvoja ja merkityksiä sekä taiteiden vaikuttavuutta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja (esimerkiksi äidinkieli, taito- ja taideaineet) tai oppimisympäristöjä sekä omia elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko omakohtainen luovan ilmaisun tuotos.

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Moduulin tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan kriittistä luku- ja tiedonhankintataitoa tekemällä soveltavia harjoituksia ja tuotoksia. Opintojaksossa tarkastellaan englannin kieltä aktiivisen kansalaisuuden välineenä monimuotoisessa maailmassa. Yhteisiä rajapintoja löytyy yhteiskunnallisiin ja katsomusaineisiin, esimerkiksi YH, FI, UE, HI.

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
 • englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet
 • Tornion merkitys teollisuuspaikkakuntana huomioidaan mahdollisuuksien mukaan

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla syvennetään opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta. Lisäksi vahvistetaan tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Vahvistetaan myös opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä. Samankaltaisia aihepiirejä löytyy luonnontieteellisistä aineista.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
 • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan englannin kielen käyttöä työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksolla tutustutaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmiin sekä työntekoon myös kansainvälisessä kontekstissa. Sisällöllisiä yhtäläisyyksiä on opinto-ohjauksessa, taloustieteessä ja yhteiskunnallisissa aineissa.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

Valinnaisten opintojen erityisenä tavoitteena on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaiskäsitys kielitaitonsa tasosta opintojen päättövaiheessa sekä auttaa opiskelijaa löytämään keinoja kehittää osaamistaan. Kieliprofiilia täydennetään tavoitteellisesti opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Moduulin tehtävänä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta moduulissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset sisällöt

 • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
 • ratkaisukeskeisyys
 • Tornionjoki, Perämeren kansallispuisto, tuulivoima, maatalous ym. paikalliset aihepiirit pyritään hyödyntämään työskentelyssä

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Asioihin tutustutaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta opinnoissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso soveltuu yhdistettäväksi biologian ja kemian kanssa yhteisiksi kokonaisuuksiksi.

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)

Moduulin tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet
 • englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
 • dialogisuus
 • oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan
 • Englanninkielinen suullisen kielitaidon todistus on hyödyllinen esim. vaihto-opiskeluun hakeuduttaessa.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti suullista viestintää. Harjoittelussa huomioidaan sekä kielelliset että kulttuuriset osa-alueet. Vahvistetaan opiskelijoitten neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Englanninkielinen suullisen kielitaidon todistus on hyödyllinen esim. vaihto-opiskeluun hakeuduttaessa.

Valinnaiset paikalliset opinnot

ENA9 Luetunymmärtäminen ja kielitieto (2 op)

Tavoitteet

 • Opitaan tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia tekstejä.
 • Opitaan käyttämään kieltä erilaisissa yhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • Tutustutaan erilaisiin tekstityyppeihin ja rekistereihin.
 • Harjoitellaan sanastoa ja rakenteita erilaisissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa.
 • Päättökokeen sisällöt ja tehtävätyypit

Opintojakson arviointi

Arvioidaan suoritusmerkinnällä opintojakson alussa sovittujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla vahvistetaan aiemmin opittuja tekstin tulkitsemistaitoja. Harjoitellaan sanastoa ja rakenteita erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi toisen lukiovuoden lopulla.

ENA10 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Tavoitteet

 • Vahvistetaan kuullunymmärtämisen ja tekstin tuottamisen taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • Tehdään erilaisia kuullunymmärtämisharjoituksia.
 • Tutustutaan erilaisiin kirjallisen viestinnän tehtävätyyppeihin.
 • Harjoitellaan kirjallista tuottamista.
 • Päättökokeen sisällöt ja tehtävätyypit

Opintojakson arviointi

Arvioidaan suoritusmerkinnällä opintojakson alussa sovittujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti kuullunymmärtämistä ja tekstien tuottamista. Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi lukio-opintojen lopussa ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista.

 

Vieraat kielet, B2-oppimäärä, lukiossa jatkuva lyhyt vieras kieli

 • RAB2 = ranskan kieli
 • SAB2 = saksan kieli
 • VEB2 = venäjän kieli

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

XXB21 Perustason alkeet 3, Ranskan/saksan/venäjän kieli arjessani (2 op)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleen opiskelijan opintojen aloittamiseen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

Opintojakson vapaa kuvaus

Ohjataan opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys kohdekielen aiemmista opinnoista.

Opintojen aikana opiskelija täydentää kieliprofiiliaan.

XXB22 Perustaso 1, Monenlaista elämää, (2 op)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Moduulissa vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana ohjataan opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

XXB23 Perustaso 2, Hyvinvointi ja terveys (2 op)

Moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Moduulissa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Opintojakson vapaa kuvaus

Opiskelija harjoittelee ilmaisemaan kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Lisäksi harjoitellaan aktiivista vuorovaikutusta.

XXB24 Perustaso 3, Kulttuuri ja historia (2 op)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Moduulissa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Moduulin aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt  

 • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
 • ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Opintojakson vapaa kuvaus

Ohjataan opiskelijaa kielialueen kulttuurisesti ja ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Opintojakson aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

XXB25 Perustaso 4, Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia kielenkäyttäjänä harjoittelemalla kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

XXB26 Perustaso 5, Luen ja tulkitsen tekstejä (2 op)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Moduulissa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset aiheet
 • kohdekieliset mediat
 • lähdekritiikki

Opintojakson vapaa kuvaus

Rohkaistaan opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan kykyä tulkita erilaisia tekstejä ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

XXB27 Yhteinen maapallomme (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset asuinympäristöt
 • kestävä elämäntapa

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia tulkita ja tuottaa tekstejä.

XXB28 Kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
 • tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
 • kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana autetaan opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys kielitaidostaan. Samalla vahvistetaan taitoja, joita opiskelija voi hyödyntää jatkaessaan kielitaitonsa omaehtoista kehittämistä.

Valinnaiset paikalliset opinnot

XXB29 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksolla kerrataan keskeiset rakenteet, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja ainekirjoitusta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Lisäksi tehdään suullisia kielitaidon harjoituksia.

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

 

Vieraat kielet, B3-oppimäärä, lukiossa alkava lyhyt vieras kieli

 • EAB3 = espanjan kieli
 • RAB3 = ranskan kieli
 • SAB3 = saksan kieli
 • VEB3 = venäjän kieli

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

XXB31 Perustason alkeet 1, Hauska tutustua! (2 op)

Moduulin tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja kulttuureja kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan kohdekielellä aktiivisesti, monenlaisia alkeiskielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
 • löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
 • hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • rutiininomaiset viestintätilanteet
 • keskeisimmät viestintästrategiat
 • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Opintojakson arviointi

Numeroarviointi.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson tehtävänä on motivoida opiskelijaa pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan mielenkiintoa uutta kieltä ja uusia kulttuureja kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan kohdekielellä aktiivisesti.

XXB32 Perustason alkeet 2, Minä ja lähipiirini (2 op)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa ja hyödyntämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin, myös maailmankuvan laajentamiseksi.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
 • tavanomaiset asiointitilanteet

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana rohkaistaan opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa ja käyttämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin, myös maailmankuvan laajentamiseksi.

XXB33 Perustason alkeet 3, Espanjan/ranskan/saksan/venäjän kieli arjessani (2 op)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleen opiskelijan opintojen aloittamiseen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

Opintojakson vapaa kuvaus

Ohjataan opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys kohdekielen aiemmista opinnoista. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleen opiskelijan opintojen aloittamiseen.

XXB34 Perustaso 1, Monenlaista elämää, (2 op)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Moduulissa vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana ohjataan opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

XXB35 Perustaso 2, Hyvinvointi ja terveys (2 op)

Moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Moduulissa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Opintojakson vapaa kuvaus

Opiskelija harjoittelee ilmaisemaan kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Lisäksi harjoitellaan aktiivista vuorovaikutusta.

XXB36 Perustaso 3, Kulttuuri ja historia (2 op)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Moduulissa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Moduulin aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt  

 • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
 • ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Opintojakson vapaa kuvaus

Ohjataan opiskelijaa kielialueen kulttuurisesti ja ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Opintojakson aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

XXB37 Perustaso 4, Opiskelu, työ ja tulevaisuus (2 op)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia kielenkäyttäjänä harjoittelemalla kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

XXB38 Perustaso 5, Luen ja tulkitsen tekstejä (2 op)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Moduulissa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset aiheet
 • kohdekieliset mediat
 • lähdekritiikki

Opintojakson vapaa kuvaus

Rohkaistaan opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan kykyä tulkita erilaisia tekstejä ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Valinnaiset paikalliset opinnot

XXB309 Yhteinen maapallomme (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset asuinympäristöt
 • kestävä elämäntapa

Opintojakson arviointi

Numeroarviointi.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana vahvistetaan opiskelijan valmiuksia tulkita ja tuottaa tekstejä.

XXB310 Kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö (2 op)

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
 • tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
 • kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa

Opintojakson arviointi

Numeroarviointi.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojakson aikana autetaan opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys kielitaidostaan. Samalla vahvistetaan taitoja, joita opiskelija voi hyödyntää jatkaessaan kielitaitonsa omaehtoista kehittämistä.

XXB311 Kohti ylioppilaskirjoituksia (2 op)

Opintojaksolla kerrataan keskeiset rakenteet, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä ja ainekirjoitusta ylioppilaskirjoituksia silmällä pitäen. Lisäksi tehdään suullisia kielitaidon harjoituksia.

Opintojakson arviointi

Suoritusmerkintä.

 

Matematiikka

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Pakolliset opinnot

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa prosenttilaskennan periaatteet
 • osaa käyttää verrannollisuutta ongelmanratkaisussa
 • syventää murtolukujen laskutoimitusten osaamistaan
 • kertaa potenssin laskusäännöt
 • vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
 • ymmärtää yhtälön ja yhtälöparin ratkaisemisen periaatteet
 • oppii käyttämään ohjelmistoja funktion kuvaajan piirtämisessä, havainnoinnissa ja yhtälöiden ratkaisemisessa.

Keskeiset sisällöt

 • lukujoukot ja peruslaskutoimitukset
 • luvun vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo
 • prosenttilaskenta
 • potenssin laskusäännöt (eksponenttina kokonaisluku)
 • suoraan ja kääntäen verrannollisuus
 • funktio, kuvaajan piirto ja kuvaajan tulkinta
 • ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 • yhtälöpari
 • neliö- ja kuutiojuuri
 • potenssifunktio ja potenssiyhtälö (asteluvut 2 ja 3

 

Matematiikan pitkä oppimäärä 

Pakolliset opinnot 

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla, tuntee polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä tietää polynomifunktion nollakohtien ja polynomin tekijöiden välisen yhteyden
 • osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden tutkimisessa sekä polynomi-, rationaali- ja juuriyhtälöiden ja polynomiepäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • polynomifunktio ja -yhtälö sekä polynomiepäyhtälö
 • asteen yhtälön ratkaisukaava
 • polynomien tulo ja binomikaavat (summan neliö, summan ja erotuksen tulo)
 • polynomien tekijät
 • potenssifunktio ja potenssiyhtälö (eksponenttina positiivinen kokonaisluku)
 • rationaalifunktiot ja -yhtälöt
 • juurifunktiot ja -yhtälöt

MAA3 Geometria (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
 • osaa soveltaa yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa
 • harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sisältäviä lauseita
 • osaa käyttää ohjelmistoja tutkiessaan kuvioita ja kappaleita sekä niihin liittyvää geometriaa.

Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • monikulmioihin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen laskeminen
 • ympyrän ja sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
 • suoraan lieriöön ja suoraan kartioon sekä palloon liittyvien pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 • ymmärtää yhtälön geometrisen merkityksen
 • osaa ratkaista muotoa | f(x) | = a tai  | f(x) | = | g(x) | olevia itseisarvoyhtälöitä
 • ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
 • osaa tutkia kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
 • osaa ratkaista tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla
 • osaa käyttää ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin liittyvissä sovelluksissa.

Keskeiset sisällöt

 • käyrän yhtälö
 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö
 • yhtälöryhmä
 • suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus
 • itseisarvoyhtälö
 • pisteen etäisyys suorasta
 • vektoreiden perusominaisuudet
 • tason vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku sekä tason vektorin kertominen luvulla
 • tason vektoreiden pistetulo, tason vektoreiden välinen kulma

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla
 • tutkii sini- ja kosinifunktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla
 • osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä
  sin f(x) = a tai  sin f(x) = sin g(x)
 • osaa soveltaa sini- ja kosinifunktioiden yhteyttä sin2 x + cos2 x = 1
 • tuntee eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktioiden tutkimisessa, yhtälöiden ratkaisemisessa ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt  

 • suunnattu kulma ja radiaani
 • yksikköympyrä
 • sini- ja kosinifunktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 • sini- ja kosiniyhtälöiden ratkaiseminen
 • murtopotenssi ja sen yhteys juureen
 • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 • logaritmi ja logaritmin laskusäännöt
 • logaritmifunktiot ja -yhtälöt

MAA6 Derivaatta (3 op)  

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymiseen derivaatan avulla
 • omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta ja jatkuvuudesta
 • ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
 • kykenee määrittämään yksinkertaisten funktioiden derivaatat
 • osaa derivoida yhdistettyjä funktioita
 • hallitsee funktioiden kulun tutkimisen derivaatan avulla ja osaa määrittää niiden ääriarvot suljetulla välillä
 • osaa käyttää ohjelmistoja raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 • polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktion derivaatat
 • sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat
 • funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta
 • yhdistetty funktio ja sen derivointi
 • funktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

MAA7 Integraalilaskenta (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita
 • ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan sekä tutustuu numeeriseen menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä
 • osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
 • perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunktion määrittämisessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä numeerisessa integroinnissa.

Keskeiset sisällöt  

 • integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi
 • määrätty integraali
 • suorakaidesääntö
 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)  

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja
 • osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän
 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin
 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.

Keskeiset sisällöt

 • keskiluvut ja keskihajonta
 • korrelaatio ja lineaarinen regressio
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • permutaatiot ja kombinaatiot
 • todennäköisyyden laskusäännöt
 • binomijakauma
 • diskreetti todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo

MAA9 Talousmatematiikka (1 op)  

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
 • soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
 • oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
 • korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
 • talletukset ja lainat
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

MAA10 3D-geometria (2 op)

 Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää vektorilaskennan tuntemustaan ja oppii käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa
 • oppii tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla
 • vahvistaa avaruusgeometrian osaamistaan ääriarvosovellusten yhteydessä
 • tutustuu kahden muuttujan funktioon
 • osaa käyttää ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamisessa sekä vektorilaskennassa.

Keskeiset sisällöt

 • vektoriesitys kolmiulotteisessa koordinaatistossa
 • piste- ja ristitulo
 • piste, suora ja taso avaruudessa
 • kulma avaruudessa
 • yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia avaruusgeometriassa
 • kahden muuttujan funktio ja pinta avaruudessa

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää, mikä on algoritmi, sekä oppii tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat
 • oppii toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla
 • perehtyy logiikan käsitteisiin
 • hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta.

Keskeiset sisällöt

 • algoritmisen ajattelun peruskäsitteet: peräkkäisyys, valinta ja toisto
 • vuokaavio
 • yksinkertaisten algoritmien, lajittelualgoritmien tai yhtälön numeeriseen ratkaisuun liittyvän algoritmin ohjelmointi
 • konnektiivit ja totuusarvot
 • kokonaislukujen jaollisuus, jakoyhtälö ja kongruenssi
 • Eukleideen algoritmi
 • aritmetiikan peruslause

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ymmärrystään analyysin peruskäsitteistä
 • osaa muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita
 • täydentää integraalilaskennan taitojaan
 • perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt  

 • paloittain määritelty funktio
 • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
 • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
 • käänteisfunktio
 • funktioiden raja-arvot äärettömyydessä
 • epäoleelliset integraalit
 • jatkuvat jakaumat, normaalijakauma ja normittaminen

Valinnaiset paikalliset opinnot

MAA13 Kertaus (2 op)

Tavoitteet

 • Kertaa ja syventää aiemmilla jaksoilla opittuja
 • Oppii ratkaisemaan tehtäviä, jotka vaativat usean eri opintojakson tietojen yhdistämistä
 • Vahvistaa laskurutiiniaan
 • Perehtyy pitkän matematiikan yo-tehtävien vaatimustasoon

Keskeiset sisällöt

 • Pakollisten opintojaksojen keskeiset asiat
 • Valikoitujen yo-tehtävien ratkaiseminen

Opintojakson arviointi

Opintojaksosta annetaan numeroarvosana.

 

Matematiikan lyhyt oppimäärä

Valinnaiset paikalliset opinnot

MAB0 peruskoulun kertaava opintojakso (2 op)

Tavoitteet

 • Opiskelija hallitsee lukion alussa tarvittavat perusmatematiikan taidot

Keskeiset sisällöt

 • Peruslaskusäännöt
 • Polynomit
 • Funkiot ja yhtälöt

Opintojakson arviointi

Opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla opiskelija kertaa matematiikan perusasioita tekemällä annetut tehtävät ja osallistumalla opettajien järjestämille tukitunneille 1. lukuvuoden aikana.

Pakolliset opinnot

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
 • oppii muodostamaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua
 • osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien ratkaisussa
 • osaa käyttää ohjelmistoja polynomifunktion tutkimisessa polynomiyhtälöihin ja polynomifunktioihin liittyvien sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 • aritmeettinen lukujono ja summa
 • geometrinen lukujono ja summa

MAB3 Geometria (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
 • vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
 • osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen
 • osaa käyttää ohjelmistoja kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa sekä geometriaan liittyvien sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden yhdenmuotoisuus
 • suorakulmaisen kolmion trigonometria
 • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 • geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa

MAB4 Matemaattisia malleja (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
 • arvioi lineaarisen ja eksponentiaalisen kasvun malleja muun muassa taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
 • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
 • osaa käyttää ohjelmistoja mallintamisessa, polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen
 • ennusteet ja mallin hyvyys

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
 • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja sitä havainnollistaviin malleihin
 • osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä havaintoaineiston tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt

 • tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen
 • regression ja korrelaation käsitteet
 • havainto ja poikkeava havainto
 • ennusteiden tekeminen
 • todennäköisyyden käsite
 • yhteen- ja kertolaskusääntö
 • kombinaatiot ja tuloperiaate
 • todennäköisyyslaskennan malleja

MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot
 • syventää prosenttilaskennan taitojaan
 • oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä
 • osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
 • indeksi
 • korkokäsite, yksinkertainen korko
 • verotus
 • valuutat

MAB7 Talousmatematiikka (1 op)  

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
 • soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
 • oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
 • korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
 • talletukset ja lainat
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

MAB8 Matemaattinen analyysi (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin
 • ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
 • osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
 • osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktion kulun tutkimisessa sekä funktion derivaatan ja suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • graafisia ja numeerisia menetelmiä
 • polynomifunktion derivaatta
 • polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen
 • polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä
 • funktion muutosnopeuden määrittäminen ohjelmistojen avulla

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu normaalijakaumaan matemaattisena mallina
 • tutustuu binomijakaumaan matemaattisena mallina
 • vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittely- ja tutkimustaitojaan ohjelmistojen avulla
 • tietää, kuinka lasketaan tilastollisiin jakaumiin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä, ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla
 • ymmärtää luottamusvälin ja virhemarginaalin käsitteen ja osaa määrittää ne ohjelmistojen avulla.

Keskeiset sisällöt

 • normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet (odotusarvo ja keskihajonta)
 • toistokoe
 • binomijakauma
 • luottamusvälin ja virhemarginaalin käsite

Valinnaiset paikalliset opinnot

MAB10 Kertaava opintojakso (2 op)

Tavoitteet

 • Opiskelija saa syventää aikaisemmilla opintojaksoilla opittua
 • Opiskelija oppii ratkaisemaan tehtäviä, jotka vaativat usean opintojakson tietojen yhdistämistä
 • Vahvistaa laskurutiinia
 • Perehtyy lyhyen matematiikan yo-tehtävien vaatimustasoon

Keskeiset sisällöt

 • Pakollisten opintojaksojen keskeiset asiat
 • Syventävien opintojaksojen keskeiset asiat
 • Valikoitujen yo-tehtävien ratkaiseminen

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan numerolla.

 

Biologia

Pakolliset opinnot

BI1 Elämä ja evoluutio (2 op)

Moduulissa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma moduulissa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Moduulissa tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä
 • osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen
 • osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä

 • elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen

Evoluutio

 • solujen synty ja kehittyminen
 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu ja sen perinnölliset perusteet
 • luonnonvalinta
 • lajiutuminen
 • kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat
 • ihmisen evoluutio
 • evoluution tutkiminen

Eliökunta

 • luokittelun periaatteet
 • eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit

BI2 Ekologian perusteet (1 op)

Moduulissa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen
 • osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla
 • osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen.

Keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet

 • ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus
 • hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
 • populaatioiden ominaisuudet
 • sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys
 • lajien väliset suhteet

Luonnon monimuotoisuus

 • lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus
 • monimuotoisuuden merkitys

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op)

Moduulin keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Moduulissa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
 • osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia
 • osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa.

Keskeiset sisällöt

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja

 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin
 • happamoituminen
 • rehevöityminen
 • vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa
 • ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen

Kestävää tulevaisuutta kohti

 • ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op)

Moduulissa tarkastellaan tumallisen solun rakennetta, toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Solujen toimintoja havainnollistetaan kokeellisella työskentelyllä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa nimetä solun perusrakenteet
 • osaa selittää solujen keskeisiä toimintoja
 • hallitsee periytymisen perusmekanismit ja osaa soveltaa niitä esimerkkien avulla
 • osaa mikroskopoida erilaisia soluja ja tulkita solujen mikroskooppisia rakenteita
 • osaa toteuttaa pienen kokeellisen työn.

Keskeiset sisällöt

Tumallisen solun rakenne ja toiminta

 • solu tutkimuskohteena
 • biomolekyylit
 • eläin-, kasvi- ja sienisolu
 • geenien ilmeneminen ja sen säätely
 • fotosynteesi
 • soluhengitys, käymisreaktiot

Solujen lisääntyminen

 • mitoosi ja solun jakautuminen
 • meioosi ja sukusolujen synty

Periytymisen perusteet

 • geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit
 • mendelistinen periytyminen
 • kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta

BI5 Ihmisen biologia (2 op)

Moduulissa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Moduulissa tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa nimetä ja tunnistaa tärkeimpien elinten ja elimistöjen rakenteet ja selittää niiden toimintaperiaatteita
 • ymmärtää, mitä homeostasia on, ja osaa kertoa esimerkkejä siihen vaikuttavista tekijöistä
 • osaa kuvata elimistön viestintäjärjestelmiä ja selittää, kuinka eri osat viestivät keskenään
 • osaa selittää elimistön kykyä aistia ympäristöä ja reagoida muutoksiin
 • osaa selittää ja vertailla elimistön eri puolustusmekanismeja mikrobeja vastaan
 • osaa kertoa ja perustella lisääntymisen keskeisimmät vaiheet hedelmöityksestä syntymään
 • osaa toteuttaa pienimuotoisen, ihmisen elimistön toimintaa mittaavan kokeellisen työn ja esittää sen tulokset.

Keskeiset sisällöt

Solu, kudos, elin

 • solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut
 • elinten muodostuminen eri kudostyypeistä

Elimistön säätely

 • hermoston rakenne ja toiminta
 • umpirauhaset ja hormonit

Aineenvaihdunta

 • ruoansulatuselimistö
 • verenkiertoelimistö
 • hengityselimistö
 • kuona-aineiden eritys

Liikkuminen

 • tuki- ja liikuntaelimistö

Elimistön sopeutuminen ympäristöön

 • iho ja lämmönsäätely
 • aistit
 • puolustusjärjestelmä

Lisääntyminen

 • sukuelimet ja sukupuolen kehitys
 • hedelmöitys, raskaus ja synnytys

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op)

Moduulin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Moduulissa esitellään uusimpia biotekniikan sovelluksia nopeasti kehittyvällä alalla.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee eri mikrobien rakenteet ja ymmärtää niiden perustoiminnot
 • osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten mikrobeja voidaan hyödyntää biotekniikassa
 • syventää tietoja nukleiinihapoista ja niiden ominaisuuksista sekä tietää, miten niitä voidaan hyödyntää geenitekniikassa
 • osaa selittää esimerkkien avulla biotekniikan keskeisimpiä sovelluksia ja innovaatioita sekä perustella niiden merkityksen jalostuksessa, lääketieteissä, teollisuudessa sekä ympäristönsuojelussa
 • osaa tunnistaa ja arvioida biotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä sekä esittää niistä perusteltuja eettisiä mielipiteitä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeellisen työn.

Keskeiset sisällöt

Mikrobit

 • mikrobien luokittelu
 • bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi
 • virusten rakenne ja lisääntyminen
 • mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa

DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla

 • tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot
 • DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu
 • DNA:n sisältämän informaation selvittäminen
 • geenien siirto- ja muokkausmenetelmät

Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys

 • perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus
 • lääketieteet
 • genomitieto ja sen hyödyntäminen
 • DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus
 • ympäristönsuojelu
 • teollisuus

Valinnaiset paikalliset opinnot

BI7 Biologiset tutkimusmenetelmät (2 op)

Tavoitteet

 • Moduulissa tutustutaan erilaisiin biologisiin tutkimusmenetelmiin.
 • Opiskelija perehtyy erilaisiin biologisiin tutkimusmenetelmiin laborointien avulla sekä myös mahdollisesti digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.
 • Opiskelija tekee tehdyistä tutkimuksista työselostuksia sekä mahdollisesti myös pienimuotoisen tutkielman valitusta aiheesta.

Keskeiset sisällöt

 • Biologisiin tutkimusmenetelmiin perehtyminen pakollisten ja syventävien moduulien aihepiireistä sekä kirjallisten työselostusten laatiminen ja mahdollinen pienimuotoisen tutkielman laatiminen.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

BI8 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

 • Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Maantiede

Pakolliset opinnot

GE1 Maailma muutoksessa (2 op)

Moduuli perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan kannalta. Moduuli käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida ja hillitä sekä varautua ja sopeutua muutoksiin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää maantieteellistä maailmankuvaansa ja osaa käyttää paikannimistöä luontevasti tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä
 • osaa analysoida ympäristön muutosten syitä ja arvioida ympäristön muutosten seurauksia eri alueilla
 • tuntee keinoja ja osaa selittää, millaisten ratkaisujen avulla ympäristön muutoksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • osaa analysoida ihmiskunnan muutosten syitä ja arvioida muutosten seurauksia eri alueilla
 • tuntee keinoja ja osaa arvioida, miten ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin voidaan vaikuttaa eri alueilla
 • tuntee kestävän kehityksen sitoumuksia ja osaa käyttää niitä eettisten perustelujen pohjana
 • osaa hankkia, analysoida ja esittää asianmukaista ja luotettavaa tietoa alueellisista kysymyksistä geomediaa hyödyntäen
 • osaa arvioida kriittisesti ajankohtaisia alueellisia uutisia ympäristön tai ihmiskunnan muutoksista eri medioissa.

Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana

 • ympäristön ja maailman tarkastelu maantieteessä
 • maantieteen hyödyntäminen työelämässä ja arjessa
 • alueelliset ajankohtaiset uutiset

Ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja

 • ilmastonmuutosten mekanismit
 • nykyisen ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
 • kuivuus, aavikoituminen, myrskyt, tulvat
 • ympäristön muutoksiin sopeutuminen ja niiden hillintä

Ihmiskunnan muutoksia

 • väestön kasvun ja vaurastumisen maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset
 • puhtaan veden puute, nälkä
 • hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys
 • pakolaisuus
 • kestävän kehityksen sitoumukset

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

GE2 Sininen planeetta (2 op)

Moduulissa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti luonnonmaantieteen peruskäsitteitä ja paikannimistöä
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomedian avulla
 • osaa selittää Maan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä ja perustella ilmiöiden vaikutuksia luonnon järjestelmiin
 • osaa kuvata ja analysoida elottoman ja elollisen luonnon alueellisuutta maapallolla
 • osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä sekä selittää perustellen, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat
 • osaa analysoida luonnonriskien syitä ja arvioida luonnonriskien seurauksia eri alueilla
 • osaa selittää ja vertailla esimerkkien avulla, miten luonnonriskien seurauksia voidaan ennakoida tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

Luonnonmaantieteellinen ajattelu

 • luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • luonnonmaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt

Ilmakehä ja vesikehä

 • ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa
 • veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO
 • sää ja sen ennustaminen
 • ilmastoalueet

Kivikehä

 • maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina
 • endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin varautuminen

Maannokset ja kasvillisuusalueet

GE3 Yhteinen maailma (2 op)

Moduulissa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta ja vuorovaikutusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ihmismaantieteen käsitteitä ja paikannimistöä
 • tunnistaa kulttuurisia piirteitä ja niiden eroja, arvostaa niiden moninaisuutta sekä ottaa toiminnassaan huomioon ihmisoikeudet
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomedian avulla
 • osaa kuvata ja analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla
 • osaa analysoida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan sekä vertailla eri alueita
 • osaa analysoida esimerkkien avulla ihmiskunnan riskien ja ympäristöriskien syitä ja arvioida niiden seurauksia sekä tunnistaa keinoja, miten riskien seurauksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla
 • ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa, ihmisten arkielämässä ja omassa toiminnassaan.

Keskeiset sisällöt

Ihmismaantieteellinen ajattelu

 • ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
 • ihmismaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät
 • paikkojen kokeminen ja miellekartat

Väestö, asutus ja kulttuurit

 • väestörakenne ja väestönmuutokset
 • asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet
 • kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten alkuperäiskansojen asema

Kaupungit ja kaupungistuminen

 • maankäyttö ja rakennettu ympäristö
 • kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit

Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö

 • maa-, metsä- ja kalatalous
 • kaivannaiset, energialähteet
 • teollisuus
 • kiertotalous

Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus

 • saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu
 • globalisaatio
 • innovaatioiden alueellinen leviäminen

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (2 op)

Moduuli perehdyttää aiemmissa moduuleissa hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia moduulissa ovat aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet sekä geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja toteuttaa tutkimuksen tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten geomediaa sovelletaan maantieteellisessä tutkimuksessa, omassa arjessa ja yhteiskunnan eri aloilla
 • osaa hyödyntää paikkatietosovelluksia ja tietää niiden toimintaperiaatteita
 • osaa havainnoida arkiympäristöjä, tulkita maisemaa ja karttoja sekä kuvata ja selittää luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiötä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita
 • tuntee ja osaa kuvata aluesuunnittelun tavoitteet ja eri tasot sekä kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen tutkimus

 • geomedian käyttö tutkimuksessa; kartografian ja paikkatiedon perusteet, kuvat, videot, diagrammit ja taulukot sekä muut alueellisen tiedon lähteet
 • ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen ja esittäminen
 • luonnon- ja kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla
 • geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän tulevaisuuden edistämisessä

Aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet

 • kaavoitus eri aluetasoilla
 • osallistumisen keinot

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti (opiskelijan valinnan mukaan)

 • Tutkielman tai projektin näkökulma voi olla aluemaantieteellinen tai ilmiöpohjainen. Keskeistä aiheen käsittelyssä on alueellisuus sekä ymmärrys ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. Tutkielma tai muu projekti laaditaan yksin tai ryhmässä.

Valinnaiset paikalliset opinnot

GE5 Pohjoinen ulottuvuus, 2 op

Tavoitteet

 • Moduulissa tutustutaan arktisen alueen luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiin piirteisiin teoriaopintojen ja tutkimustyön avulla.
 • Tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoa maapallon pohjoisten alueiden luonnosta, luonnonvaroista, historiasta, ihmistoiminnasta, elinkeinoista ja kulttuureista sekä ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista arktisella alueella.
 • Tavoitteena on ohjata opiskelijoita käyttämään monipuolisesti tieteellisiä lähdeaineistoja ja analysoimaan tietoja sekä ohjata opiskelijoita hyödyntämään monipuolisesti erilaisia karttapalvelimia ja tulkitsemaan kartta-aineistoja.

Keskeiset sisällöt

 • Arktisen alueen luonnonmaantiede (aluerajaus, karttanimistö, ilmasto, ilmastonmuutos, kasvillisuus- ja eläimistö).
 • Elämän edellytykset pohjoisessa (maa- ja metsätalous, kalastus, poronhoito, kaivannaiset, teollisuus, palvelut, liikenne, alueen strateginen merkitys)
 • Pohjoisen väestömaantiede (asutus, väestörakenne, alkuperäiskansat, alueelliset kulttuurit)

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

GE6 Kohti ylioppilaskoetta, 2 op

Tavoitteet

 • Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

 • Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Fysiikka

Pakolliset opinnot            

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op)

Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle. 

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä
 • tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin
 • tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

Keskeiset sisällöt

 • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä
 • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
 • graafinen malli ja lineaarinen malli
 • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: liikeilmiöt, tiheysmittaukset ja putoamiskiihtyvyys.

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)

Moduulissa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä
 • tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja
 • osaa vertailla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia
 • saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen
 • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen
 • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: kemiallinen energia energialähteenä, kansallinen energiantuotanto ja -kulutus sekä energian käyttö kotitalouksissa.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

FY3 Energia ja lämpö (2 op)

Moduulissa tutkitaan termodynaamisia systeemejä, energian siirtymistä systeemien välillä ja energian siirtymisen vaikutuksia. Keskeiset sisällöt liittyvät esimerkiksi energiantuotantoon, ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen. Moduuli antaa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä
 • osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä
 • osaa soveltaa termodynamiikan käsitteitä ja malleja energiantuotannon ratkaisujen tarkastelussa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
 • tunnistaa energiatasapainon ja lämmönsiirtymisen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

Keskeiset sisällöt

 • voima vuorovaikutuksen voimakkuuden mittana
 • mekaaninen työ
 • termodynaaminen systeemi ja tilanmuuttujat
 • lämpötila, paine ja hydrostaattinen paine
 • energian säilyminen, sisäenergia, energian siirtyminen ja lämpömäärä
 • aineen lämpeneminen ja jäähtyminen sekä olomuodon muutokset
 • lämpölaajeneminen
 • kaasujen tilanmuutokset ja ideaalikaasun tilanyhtälö

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: energiantuotanto, rakentaminen ja energia kotona, ilmastonmuutos sekä lämpövoimakone.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: absoluuttisen nollapisteen määrittäminen (ekstrapolointi), veden ominaishöyrystymislämmön määrittäminen ja Boylen lain todentaminen.

FY4 Voima ja liike (2 op)

Moduulissa tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Moduulissa perehdytään voimaan olennaisena kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa voiman vaikutusta liiketilan muutokseen. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä suureina.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
 • osaa tuottaa ja analysoida graafisia esityksiä mittausaineistosta
 • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
 • tuntee voimaan ja liikkeeseen liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Keskeiset sisällöt

 • tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
 • kappaleiden vuorovaikutus ja voima sekä Newtonin lait
 • voimien yhteisvaikutus, voimakuvio ja liikeyhtälö
 • paino ja kitka
 • liike-energia, potentiaalienergia ja mekaaninen energia
 • mekaanisen energian säilyminen ja mekaniikan energiaperiaate
 • liikemäärä, impulssi, liikemäärän säilyminen ja yksiulotteiset törmäykset

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: vesi- ja tuulivoima, liikenne sekä urheilu.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: putoamiskiihtyvyyden määrittäminen, kitkakertoimen määrittäminen ja kappaleeseen vaikuttavien voimien määrittäminen.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op)

Moduulissa syvennetään edellisessä moduulissa omaksuttuja tietoja ja taitoja. Moduulissa perehdytään harmoniseen vuorovaikutukseen ja gravitaatiovuorovaikutukseen sekä niiden aiheuttamiin liikeilmiöihin. Moduulissa tutkitaan ja mallinnetaan ääntä ja ääni-ilmiöitä mekaanisina aaltoliikkeinä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa mallintaa planetaarista liikettä ympyräliikkeenä
 • perehtyy värähtely- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä
 • osaa kuvata jaksollista liikettä fysikaalisilla ja matemaattisilla käsitteillä
 • osaa mallintaa mekaanista värähtelyä ja ääntä jaksollisena liikkeenä.

Keskeiset sisällöt

 • momentti ja kappaleen kiertyminen
 • tasapaino kiertymisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa
 • tasainen ympyräliike ja normaalikiihtyvyys
 • gravitaatiolaki ja planetaarinen liike
 • jaksollinen liike, jaksonaika, taajuus ja amplitudi
 • harmoninen voima ja värähtelyliike sekä harmonisen voiman potentiaalienergia
 • mekaanisten aaltojen synty, eteneminen ja heijastuminen
 • mekaanisten aaltojen diffraktio ja interferenssi sekä seisovat aallot
 • ääni aaltoliikkeenä, äänen intensiteettitaso, äänen ominaisuudet ja eteneminen

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: heiluri, soittimet, akustiikka ja äänentoisto, melun haittavaikutukset ja kuulon suojaaminen sekä ultraäänikuvaus.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: heilurin heilahdusajan määrittäminen, äänen nopeuden määrittäminen ja äänen taajuusanalyysi.

FY6 Sähkö (2 op)

Moduulissa perehdytään keskeisimpiin sähköistä vuorovaikutusta kuvaaviin malleihin sekä sähköenergian ja sähkötekniikan käsitteisiin. Opiskelija saa perustiedot yksinkertaisten virtapiirien suunnittelusta ja tutkimisesta. Moduulissa käsitellään myös sähköturvallisuutta ja tutustutaan sähkötekniikan sovelluksiin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja tehdä sähköopin perusmittauksia
 • osaa käyttää kentän ja potentiaalin käsitteitä sähkökentän kuvaamisessa
 • tuntee sähkölaitteisiin ja sähköenergian siirtoon liittyviä turvallisuusnäkökohtia.

Keskeiset sisällöt

 • jännite ja sähkövirta tasavirtapiireissä
 • resistanssi ja Ohmin laki
 • sähköteho ja Joulen laki
 • vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait
 • akut ja akun latauspiiri
 • Coulombin laki ja homogeeninen sähkökenttä
 • potentiaalienergia ja potentiaali homogeenisessa sähkökentässä
 • kondensaattori ja kondensaattorin energia
 • puolijohteet, diodi ja LED komponentteina virtapiirissä
 • sähköturvallisuus: sulake, suojausluokitus ja läpilyöntilujuus

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: yksinkertaiset sähkölaitteet, aurinkokenno tasajännitelähteenä ja sähköenergian varastoiminen.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: mittauksia komponenttien toiminnasta virtapiirissä ja pariston sisäisen resistanssin kokeellinen määrittäminen.

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op)

Moduulissa perehdytään sähkömagnetismiin ilmiöalueena, jossa sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset esiintyvät rinnakkain. Moduulissa käsitellään ajasta riippuvia sähkömagneettisia ilmiöitä, joista keskeisin on sähkömagneettinen induktio. Moduulissa tarkastellaan myös sähkömagneettista säteilyä ja erityisesti sen tutuinta lajia, valoa. Sähkömagnetismiin perustuvien sovellusten tarkastelussa keskitytään niiden merkitykseen yhteiskunnan kehityksen mahdollistajana.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää induktioilmiön keskeisen merkityksen sähkömagnetismissa
 • ymmärtää sähköenergian tuotannon ja siirron fysikaaliset perusteet ja merkityksen yhteiskunnan toiminnan kannalta
 • tunnistaa sähkömagneettisen säteilyn lähteitä ja vaikutuksia
 • ymmärtää valon sähkömagneettisena ilmiönä.

Keskeiset sisällöt

 • ferromagnetismi ja magneettinen dipoli
 • magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä
 • varatun hiukkasen liike homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä
 • virtajohtimen magneettikenttä ja kahden virtajohtimen välinen voima
 • sähkömagneettinen induktio, Lenzin laki ja pyörrevirrat
 • generaattori, vaihtovirran synty, muuntaja ja energian siirto sähkövirran avulla
 • sähkömagneettinen säteily ja sen spektri sekä mustan kappaleen säteilyn spektri
 • valon heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen
 • valon interferenssi ja diffraktio
 • valon polarisaatio kvalitatiivisesti

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: hiukkaskiihdytin, tuulivoima ja optinen tiedonsiirto.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: magneettivuon tiheyden määrittäminen käämin sisällä, valon heijastumisen ja taittumisen tutkiminen rajapinnassa sekä laserin aallonpituuden määrittäminen hilan avulla.

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op)

Moduulissa perehdytään kvanttifysiikan käsitteelliseen ja teoreettiseen rakenteeseen sekä niiden kokeelliseen pohjaan. Keskeistä on aineen rakenne ja perusvuorovaikutukset sekä se, miten nämä vaikuttavat aineen ominaisuuksiin. Moduuli käsittelee kvanttifysiikan teknologisia sovelluksia sekä sitä, miten kvanttifysiikka ilmenee alkeishiukkastason ilmiöistä nanomittakaavaan ja aina kosmisen mittakaavan ilmiöihin saakka. Tarkastelun kohteena ovat myös erilaiset radioaktiiviseen hajoamiseen, ionisoivaan säteilyyn ja kvantittumiseen perustuvat teknologiat.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset ja tutustuu säteilyn turvalliseen käyttöön
 • tutustuu kvanttifysiikkaan perustuvaan maailmankuvaan alkeishiukkasfysiikasta kosmologiaan
 • ymmärtää kvantittumiseen perustuvan teknologian merkityksen nyky-yhteiskunnassa.

Keskeiset sisällöt

 • energian kvantittuminen aineen ja säteilyn vuorovaikutuksessa
 • fotoni sähkömagneettisen säteilykentän kvanttina
 • atomin rakenne, atomin elektronien kvanttitilat ja aaltomekaanisen atomimallin periaate
 • kvantittumiseen perustuva teknologia: laser ja kvanttirakenteet
 • atomiytimen rakenne ja muutokset, radioaktiivinen hajoaminen
 • ydinreaktiot, massan ja energian ekvivalenssi, ytimen sidosenergia
 • ydinvoima, fissio ja fuusio
 • hajoamislaki
 • ionisoivan säteilyn lajit ja biologiset vaikutukset sekä soveltaminen lääketieteessä ja teknologiassa
 • hiukkasfysiikan standardimalli
 • maailmankaikkeuden kehitys

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: säteilyturvallisuus, säteilyn käyttö lääketieteessä, ilmastonmuutos ja kasvihuoneilmiö.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeilla: spektrin mittaaminen, spektrin muutoksen tarkastelu fluoresenssi-ilmiössä, mittaukset laser-diodeilla ja moduulin aihepiiriin liittyvät simulaatiot.

Valinnaiset paikalliset opinnot

FY9 Fysiikan työt (2 op)

Tavoitteet

 • Opiskelija osaa soveltaa teoreettista tietoa kokeellisessa työskentelyssä
 • Opiskelija opettelee käyttämään erilaisia mittavälineitä fysiikan tutkimuksissa
 • Ymmärtää mittausten suunnittelun perusperiaatteet
 • Oppii suorittamaan itsenäisesti yksin tai ryhmässä mittauksia, joiden avulla voidaan testata fysiikan teorioiden paikkansapitävyyttä
 • Hallitsee mittaustulosten analysoimisen, esittämisen ja virheen arvioimisen
 • Oppii laatimaan mittauspöytäkirjoja sekä työselostuksia

Keskeiset sisällöt

 • Fysiikan eri opintojaksoihin kuuluvien ilmiöiden tutkimista erilaisilla mittausvälineillä
 • Mittaustulosten käsittely ja niistä johtopäätösten tekeminen sekä raportointi

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

FY10 Fysiikan kertaus (2 op)

Tavoitteet

 • Opiskelija kertaa ja syventää aiemmilla opintojaksoilla opittua
 • Oppii ratkaisemaan tehtäviä, jotka vaativat usean eri opintojaksojen tietojen yhdistämistä
 • Perehtyy erityyppisiin fysiikan yo-tehtäviin ja niiden vaatimustasoon

Keskeiset sisällöt

 • Pakollisen ja syventävän opintojakson keskeiset asiat
 • Valikoitujen yo-tehtävien ratkaiseminen

Opintojakson arviointi

Opintojaksosta annetaan numeroarvosana.

 

Kemia

Pakolliset opinnot

KE1 Kemia ja minä (1 op)

Moduulissa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä. Tutustuminen ainemäärän käsitteeseen esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisessa työssä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä. Moduulissa korostuvat hyvinvointiosaamisen ja yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian alan ammatteihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin
 • saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta
 • oppii käyttämään jaksollista järjestelmää kemiallisen päättelyn apuna
 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuudesta arjen valinnoissa
 • osaa tutkia kokeellisesti seoksen koostumusta ja pitoisuutta sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat.

Keskeiset sisällöt

 • arjen aineiden turvallisuuden arviointi ja kemian merkitys omassa elämässä
 • kemian merkitys työelämässä ja jatko-opinnoissa
 • jaksollinen järjestelmä ja atomin rakenne elektronikuorimallin avulla
 • puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät
 • ainemäärä ja konsentraatio

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: elintarvikkeet ja elintarvikelisäaineet, hivenaineet ja terveys sekä kuluttajan valinnat.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: seoksen koostumuksen tai pitoisuuden selvittäminen erotusmenetelmiä käyttäen sekä liekkikokeet.

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op)

Moduulissa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Moduulissa korostuvat monitieteisen ja luovan osaamisen sekä yhteiskunnallisen osaamisen laaja-alaiset tavoitteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan, ja tutustuu kemian merkitykseen kestävän elämäntavan edistämisessä
 • tutustuu luonnontieteellisen tiedon luonteeseen ja sen kehittymiseen sekä tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa
 • osaa tutkia aineen ominaisuuksia kokeellisesti
 • osaa soveltaa aineen rakenteen malleja aineen ominaisuuksien vertailussa
 • ymmärtää kemian merkityksen ympäristölle ja yhteiskunnalle ratkaisujen tarjoajana yhdessä muiden luonnontieteiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • tutustuminen joihinkin esimerkkeihin kestävän elämäntavan edistämisessä luonnontieteissä
 • aineen rakenteen mallien ja yhdisteen kaavan esittäminen
 • alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus
 • aineiden ominaisuuksien tutkiminen kokeellisesti ja selittäminen aineen rakenteen avulla

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: vesi ja ilma, alkuaineiden kierto ja riittävyys, elinkaariajattelu ja kiertotalous, vihreä kemia sekä atomi- tai sidosmallien historiallinen kehittyminen.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: aineiden ominaisuuksien tutkiminen ja selittäminen sidosten avulla sekä veden ominaisuuksien tutkiminen.

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

KE3 Molekyylit ja mallit (2 op)

Moduulissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Hiilen yhdisteiden kemian merkitystä opiskelijan omaan elämään tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Moduulissa painottuvat myös yhteiskunnallisen osaamisen ja globaaliosaamisen laaja-alaiset tavoitteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa tietoa hiilen yhdisteistä jokapäiväisen elämän ilmiöissä
 • osaa soveltaa ainemäärän ja konsentraation käsitteitä
 • osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen hiilen yhdisteitä
 • ymmärtää, kuinka tieto hiiliyhdisteistä rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi
 • hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja nimeämisen perusteet
 • hapettuminen ja pelkistyminen hiilen happiyhdisteissä
 • hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
 • suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria
 • kvanttimekaaninen atomimalli, hybridisaatio ja stereoisomeria hiiliyhdisteissä
 • tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: arjen ja elinympäristön yksinkertaiset molekyylit, kosmetiikka sekä lääkkeet ja muut fysiologisesti vaikuttavat aineet.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: hiilen yhdisteiden ominaisuuksien tutkiminen, hiilen yhdisteiden tunnistaminen funktionaalisten ryhmien osoitusreaktioilla, liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä liuoksen pitoisuuden määrittäminen standardisuoran ja lineaarisen mallin avulla.

KE4 Kemiallinen reaktio (2 op)

Moduulissa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion kvantitatiivisessa tarkastelussa. Moduulin sisällöt mahdollistavat ryhmissä työskentelyn ja kokeellisen työtavan, joissa painottuvat monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokonaiskuvan kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä elinympäristössämme
 • osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä sekä nykyteknologian sovelluksissa
 • osaa tutkia kemiallisia reaktioita kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen
 • ymmärtää aineen häviämättömyyden merkityksen kemiassa.

Keskeiset sisällöt

 • reaktioiden tutkiminen kokeellisesti sekä tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen
 • kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden kaavat ja nimet
 • saanto ja rajoittava tekijä kemiallisessa reaktiossa
 • ideaalikaasun tilanyhtälö ja ainemäärä
 • saostumis- ja hajoamisreaktio, palamisreaktio
 • protolyysi, neutraloituminen ja titraus analyysimenetelmänä
 • additio, eliminaatio, substituutio, kondensaatio ja hydrolyysi hiiliyhdisteissä sekä yleisimpien biomolekyylien muodostuminen
 • polymeroitumisreaktiot, polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: saannon merkitys vihreän kemian kannalta, palamistuotteet ja ilmanlaatu, biomolekyylit ravinnossa, polymeerimateriaalit vaatteissa ja arjen käyttöesineissä sekä biotuotetekniikka ja modernit materiaalit.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: reaktion saannon määrittäminen, kaasua muodostavan reaktion havainnointi ja osoitusreaktiot, esterisynteesi ja -hydrolyysi, biomateriaalin valmistaminen sekä muovien ominaisuuksien tutkiminen.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op)

Moduulissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja. Siinä perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun sekä tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Eettisyyden ja ympäristöosaamisen laaja-alaisten tavoitteiden lisäksi moduulissa korostuvat vuorovaikutusosaamisen tavoitteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita ja osaa perustella mielipiteitään keskustelussa energiaratkaisuista
 • ymmärtää energian häviämättömyyden ja energianmuutokset kemiallisissa reaktioissa
 • tuntee merkittävien metallien ominaisuuksia sekä valmistus- ja jalostusprosesseja ympäristövaikutuksineen
 • osaa tutkia sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja kuvata niitä malleja käyttäen
 • tuntee yhteiskunnassa merkittävien metallien kierrätyksen ja kiertotalouden periaatteet sekä niihin liittyviä ratkaisuja.

Keskeiset sisällöt

 • reaktiossa sitoutuva tai vapautuva energia muodostumisentalpioiden, sidosenergioiden ja Hessin lain avulla
 • reaktiosarja- ja seoslaskujen periaatteet
 • hapetusluvut ja hapettumis-pelkistymisreaktiot
 • metallien ominaisuuksia ja käyttökohteita, valmistus- ja jalostusprosesseja sekä riittävyys ja kierrätettävyys
 • sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari, elektrolyysi ja kemiallisen energian varastointi
 • luonnontieteelliseen tutkimukseen tutustuminen tai tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: reaktiosarjat teollisuusprosesseissa, kaivannaisteollisuuden merkitys yhteiskunnassa, energian tuotanto, varastoiminen ja käyttö uusiutuvassa energiataloudessa sekä hybridienergia.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: liukenemis- tai reaktioentalpian määritys kalorimetrissä, hapetus-pelkistystitraus, sähkökemiallisen parin jännitteen mittaaminen, esineen pinnoittaminen elektrolyyttisesti, veden hajotus elektrolyysillä sekä polttokennon toiminnan tutkiminen.

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op)

Moduulissa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia. Moduulissa painottuvat hyvinvointiosaamisen sekä eettisen ja ympäristöosaamisen laaja-alaiset tavoitteet.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kemian merkityksen terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa tutkia kokeellisesti reaktionopeuteen ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
 • osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä
 • osaa esittää tutkimustuloksia graafisesti ja arvioida tutkimustuloksia ja -prosessia
 • tutustuu teollisuuden prosesseissa ja luonnossa tapahtuviin tasapainoreaktioihin ja niiden merkitykseen.

Keskeiset sisällöt

 • kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
 • homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely konsentraatioilla, tasapainotilaan vaikuttaminen
 • hapot ja emäkset ja niihin liittyvät käsitteet sekä palamistuotteiden reaktiot vedessä
 • happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
 • puskuriliuosten toimintaperiaate sekä elimistön ja luonnon puskurisysteemejä kvalitatiivisella tasolla
 • reaktionopeuteen ja tasapainoreaktioihin liittyvien ilmiöiden tutkiminen kokeellisesti sekä ilmiöiden mallintaminen ja analysointi graafisesti tietokonesovelluksella
 • tutustuminen kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin jonkin terveyteen tai ympäristöön liittyvän ongelman ratkaisemisessa

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä: vesi ja vedenpuhdistus, happamoitumisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisy, savukaasujen puhdistus sekä lääkkeen tai jonkin peruskemikaalin tuotantoprosessin tehokkuus ja ympäristövaikutusten arvioiminen.

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: reaktionopeuden määrittäminen massan muutosta seuraamalla, vahvan ja heikon protolyytin titrauskäyrien laatiminen, tasapainotilaan kuten kompleksinmuodostukseen vaikuttaminen sekä puskuriliuoksen valmistaminen ja puskurointikyvyn tutkiminen.

Valinnaiset paikalliset opinnot

KE7 Kemian työt (2 op)

Tavoitteet

 • Opiskelija tuntee erilaisia työ- ja tutkimusmenetelmiä
 • Opiskelija osaa rakentaa erilaisia koejärjestelyitä
 • Kehittää käytännön työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn valmiuksia ja yhteistoiminnallisuutta
 • Osaa tehdä johtopäätöksiä tutkimustensa tuloksien perusteella ja arvioida tulostensa luotettavuutta.
 • Osaa laatia tekemistään tutkimuksista työselostuksen.

Keskeiset sisällöt

 • Työturvallisuus
 • Orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perustyömenetelmiin perustuvia synteesejä ja analyysejä
 • Opintoihin voi liittyä myös biokemian työ sekä vierailu alueen yrityksiin.

Opintojakson arviointi

Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

KE8 Kemian kertausopintojakso (2 op)

Tavoitteet

 • Opiskelija saa syventää aikaisemmilla opintojaksoilla opittua
 • Oppii käsittelemään tehtäviä jotka vaativat usean eri opintojakson tietojen yhdistämistä.
 • Perehtyy kemian ylioppilastehtävien vaatimustasoon.

Keskeiset sisällöt

 • Pakollisten opintojaksojen keskeiset asiat
 • Syventävien opintojaksojen keskeiset asiat
 • Valikoitujen ylioppilastehtävien ratkaiseminen

Opintojakson arviointi

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Filosofia

Pakolliset opinnot

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
 • oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille väitteille perusteluja, hahmottamaan perustelujen rakennetta sekä arvioimaan niiden pätevyyttä
 • tuntee ja oppii erilaisten vuorovaikutteisten harjoitusten ja keskustelujen kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
 • perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin
 • osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.

Keskeiset sisällöt

 • mitä filosofia on, filosofinen kysymyksenasettelu sekä ajattelu filosofian perinteessä ja ajankohtaisissa aiheissa
 • johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet sekä niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, muun muassa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin sovellettuna
 • keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
 • tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 • tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: väitteiden muodostaminen, koetteleminen ja perusteleminen joissain lukion oppiaineissa

FI2 Etiikka (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin
 • osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta sekä hahmottaa normatiivisten ja kuvailevien väitteiden eron
 • osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti johdonmukaisia eettisiä argumentteja sekä perustella moraalin velvoittavuutta
 • oppii jäsentämään oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
 • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein
 • osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin.

Keskeiset sisällöt  

 • moraalin luonne normijärjestelmänä; moraalin, lakien ja tapojen ero; moraalinen objektivismi, relativismi, subjektivismi
 • moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyveet, seuraukset, oikeudet ja velvollisuudet
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 • ympäristöä ja luontoa koskevia eettisiä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja eläinten oikeudet
 • etiikka ja yhteiskunta: ihmis- ja perusoikeudet

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op)

Tavoitteet:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
 • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
 • pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta
 • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana.

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat
 • vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot
 • ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys yhteiskunnallisina arvoina
 • poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi; yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat
 • hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen; hyvinvointivaltio
 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki

FI4 Totuus (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella tosiasiaväittämät
 • ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen
 • oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja toimintavaihtoehtoja.

Keskeiset sisällöt

 • kieli, merkitys ja totuus
 • totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus
 • todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi
 • tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen 
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka
 • tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen
 • selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä

Valinnaiset paikalliset opinnot

FI5 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

 • Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

 • Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Psykologia

Pakolliset opinnot

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin
 • osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta
 • osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja
 • osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
 • osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Keskeiset sisällöt

Psykologia tieteenä

Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista

 • psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista
 • biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian lähestymistavasta
 • sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä
 • kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä
 • tietoinen ja ei-tietoinen toiminta

Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista

 • psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset
 • biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen
 • sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja erilaisista oppimiskulttuureista

Psykologinen tutkimus

 • tieteellinen tieto ja arkitieto
 • tieteellisen tutkimuksen prosessi
 • otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa
 • psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet
 • esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

PS2 Kehittyvä ihminen (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta
 • osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun
 • osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa
 • osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen
 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta
 • perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä
 • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 • osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt

Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana

 • perimän merkitys
 • kypsyminen ja oppiminen
 • herkkyyskaudet
 • plastisuuden merkitys kehityksessä

Tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa

 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • temperamentti
 • minuus ja minäkäsitys 
 • tunteet, tunnetaidot ja tunteiden säätely
 • vertaissuhteet ja sosiaaliset taidot

Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa

 • kieli ja ajattelu
 • toiminnanohjaus

Identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana

 • henkilökohtainen identiteetti
 • sosiaalinen identiteetti
 • kulttuuri-identiteetti ja etninen identiteetti
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus

Kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus

 • erilaisia kehityspolkuja varhaislapsuudesta aikuisuuteen
 • vanhemmuuden ja kasvuympäristön merkitys

Psykologinen tutkimus

 • kaksos- ja adoptiotutkimus
 • pitkittäis- ja poikittaistutkimus
 • esimerkkejä havainnointia hyödyntävistä tutkimuksista

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn
 • ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle
 • ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa
 • tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä
 • ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet psyykkisen toiminnan perustana
 • osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa
 • osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.

Keskeiset sisällöt

Tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita

 • ärsykelähtöinen ja skeemalähtöinen tiedonkäsittely
 • tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely

Havaitseminen ja tarkkaavaisuus

 • sisäiset mallit ja havaintokehä
 • havaitseminen, perustietoa erityisesti näönvaraisesta havaitsemisesta sekä sen hermostollisesta perustasta
 • tahaton ja tahdonalainen tarkkaavaisuus
 • perustietoa tarkkaavaisuuden hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä tarkkaavaisuushäiriöistä

Muisti

 • työmuistin ja säilömuistin toiminta
 • muistin rekonstruktiivisuus ja unohtaminen
 • perustietoa muistin hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä aivoperäisistä muistihäiriöistä

Kieli

 • kielellisten toimintojen merkitys tiedonkäsittelyssä
 • perustietoa kielellisten toimintojen hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä aivoperäisistä kielellisistä häiriöistä

Päätöksenteko

 • nopea ja hidas ajattelu
 • esimerkkejä kognitiivisista vinoumista ja heuristiikoista

Aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta

 • hermoston ja aivojen päärakenteet
 • hermosolun ja synapsin toiminta
 • tiedon kulku hermoverkoissa
 • plastisuus
 • esimerkkejä neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät

 • kokeellisen tutkimuksen periaatteet
 • esimerkkejä tapaustutkimuksista
 • esimerkkejä aivotutkimusmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista
 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä
 • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä
 • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
 • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa
 • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

Tunteiden psykologia

 • tunteiden muodostuminen: tunnereaktio ja tunnekokemus
 • perustietoa tunteiden ja niiden säätelyn hermostollisesta perustasta
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys kognitiivista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavina tekijöinä
 • tunteiden säätely hyvinvoinnin osatekijänä

Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen

 • hallintakeinojen ja defenssien merkitys
 • resilienssin merkitys hyvinvoinnille
 • nukkumisen ja vuorokausirytmin merkitys psyykkiselle toiminnalle
 • keskeiset unen laatuun vaikuttavat tekijät
 • stressin aiheuttajia, vaikutuksia ja säätelykeinoja
 • kriisit psyykkisen tasapainon uhkana ja niistä selviytyminen

Mielenterveys

 • mielenterveys käsitteenä
 • yleisimpien mielenterveyshäiriöiden luokittelu ja tietoa niiden tyypillisistä oireista
 • esimerkkejä mielenterveysongelmien ja -häiriöiden syntyä selittävistä biologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä kulttuurisista taustatekijöistä
 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden biologisista ja psykososiaalisista hoitomuodoista sekä erilaisista psykoterapian toteutustavoista
 • esimerkkejä ajankohtaisesta mielenterveyshäiriöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta

Psykologinen tutkimus

 • ei-kokeellinen tutkimus: korrelatiivinen ja kuvaileva tutkimus
 • esimerkkejä fysiologisia mittausmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa
 • osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa
 • osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa
 • osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan
 • ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
 • osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.

Keskeiset sisällöt

Perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen

 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • perustietoa käyttäytymisgenetiikasta

Persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista

 • temperamentti
 • piirreteoreettinen näkökulma
 • motivaatio
 • yksilölliset tulkinta- ja toimintatyylit
 • identiteetin ja persoonallisuuden narratiivinen tarkastelu

Älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa

 • älykkyyden määritelmiä
 • älykkyyden mittaaminen ja siihen liittyvät haasteet
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus älykkyydessä
 • luovuuden määritelmiä ja luovuuteen liittyviä tekijöitä

Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan

 • tiedonkäsittely sosiaalisissa tilanteissa: stereotypioiden, attribuutioiden, asenteiden ja ennakkoluulojen muodostuminen
 • esimerkkejä sosiaalisuuden hermostollisesta perustasta
 • ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet
 • tilannetekijöiden vaikutus yksilöön ja ryhmään
 • kulttuurien eri ulottuvuuksia
 • esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen
 • esimerkkejä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

Psykologinen tutkimus

 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • persoonallisuuden ja älykkyyden arviointimenetelmät
 • reliabiliteetti ja validiteetti
 • esimerkkejä kyselyjä, haastatteluja ja testejä hyödyntävistä tutkimuksista
 • esimerkkejä sosiaalipsykologian tutkimuksista

Valinnaiset paikalliset opinnot

PS6 Ajankohtainen psykologia (2 op)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää muuttuvan maailman haasteita psykologisesta näkökulmasta. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin psykologisiin ilmiöihin ja tutkimuksiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti median sisältöjä ja oppii soveltamaan psykologista tutkimustietoa.

Keskeiset sisällöt

Ajankohtaiset ilmiöt muuttuvassa maailmassa ja uudet tutkimukset psykologiassa. Psykologiatieteen soveltaminen käytäntöön. Tarkoituksena tutustua mediapsykologian ja sosiaalipsykologian teemoihin.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS7 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Historia                                

Pakolliset opinnot

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa, että nykyisyyden selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Moduulissa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Moduulissa harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ja tuottaa historian tiedonalalle ominaista asiatekstiä sekä hallitsee tilastojen lukutaidon
 • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen ja osaa käyttää historiallisia lähteitä sekä arvioida niitä kriittisesti
 • tuntee eurooppalaisten yhteiskuntien ja globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit
 • ymmärtää nykypäivän taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja väestöllisiin ilmiöihin johtaneen kehityksen sekä osaa eritellä siihen vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa analysoida väestön, talouden ja yhteiskuntarakenteiden kehitystä ja riippuvaisuutta ympäristöstä
 • osaa arvioida kriittisesti teknologian ja informaation muutoksen merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana.

Keskeiset sisällöt

Historia tieteenalana

 • historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan
 • historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö

Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle

 • ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina
 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen
 • rahatalouden ja kaupan kehitys

Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen

 • eurooppalaiset tutkimassa ja valloittamassa maailmaa
 • kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön

Teollistuminen ihmisen ja luonnon suhteen muuttajana

 • teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • väestökehitys ja muuttoliikkeet
 • jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous

HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)

Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Moduulissa analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Moduulissa syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön, toimintatavat ja keskeisimmät kehityslinjat
 • osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää mielipidevaikuttamista eri aikoina
 • osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja tulevaisuuteen
 • osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä, vaikutuksia ja ratkaisumahdollisuuksia
 • seuraa aktiivisesti mediaa ja osaa tarkastella kriittisesti kansainvälisiä kysymyksiä
 • osaa eritellä ja arvioida historian käyttöä politiikan välineenä.

Keskeiset sisällöt 

Kansainvälisen politiikan perusteet

 • kansainvälinen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet
 • poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin

Eurooppakeskeinen kansainvälinen järjestelmä

 • imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä
 • maailmansotien syyt ja seuraukset
 • demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu
 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat

Kaksinapaisesta moninapaiseen maailmaan

 • kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen
 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
 • maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)

Moduulin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Moduulissa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen, kansainvälisen aseman ja yhteiskunnan muotoutumisen osana eurooppalaista ja kansainvälistä kehitystä
 • tuntee suomalaisen kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden keskeiset muutokset, ymmärtää niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään ja osaa arvioida tulevaisuuden mahdollisuuksia
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään
 • pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan
 • osaa eritellä suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin eri aikoina liitettyjä ominaisuuksia, mielikuvia ja ihanteita sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen.

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan juuret

 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa
 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus
 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen

Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa

 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti
 • eheyttämisen aika ja demokratian kriisi
 • Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana

Suomi kansainvälisissä konflikteissa

 • Suomi toisessa maailmansodassa
 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan

Kohti nykyistä Suomea

 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen
 • kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op)

Moduuli tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Moduulissa perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee keskeisen länsimaisen kulttuuriperinnön ja osaa eritellä sen muodostumista vuorovaikutuksessa muiden kulttuuripiirien kanssa
 • ymmärtää tieteen, taiteen, ihmiskuvan ja sukupuoliroolien muutoksen suhteessa yhteiskunnalliseen kehitykseen
 • ymmärtää taiteen ja populaarikulttuurin merkityksen historiakäsityksen luomisessa
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan
 • pystyy analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota.

Keskeiset sisällöt

Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen

 • tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä

Eurooppalaisen kulttuurin juuret

 • antiikin kulttuurien yleispiirteet
 • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty
 • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus

Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen

 • tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa
 • reformaatio ja tiedon vallankumous
 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen
 • 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset

Kohti nykyaikaa

 • taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen
 • tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat
 • demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat
 • tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen
 • sukupuoliroolien murros

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)

Moduuli tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Moduulissa syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen alueen historiallisia lähteitä ja osaa arvioida niitä kriittisesti
 • tuntee suomalaista, saamelaista ja muiden vähemmistöryhmien kulttuuriperintöä ja arjen historiaa
 • hallitsee Suomen historialliset kehityslinjat sekä niiden yhteydet pohjoismaiseen kehitykseen ja Itämeren alueeseen
 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
 • osaa eritellä Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen
 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin
 • osaa tarkastella Suomen historian käyttöä politiikassa ja identiteetin luomisessa.

Keskeiset sisällöt

Suomen alue esihistoriallisella ajalla

 • tutkimusmenetelmät ja lähteet
 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä

Keskiaika

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen
 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri

Uusi aika

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa
 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla

Suomi osana Venäjää

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)

Moduulissa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa. Moduulissa tarkastellaan länsimaisten ja muiden kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kulttuurien vuorovaikutusta koskevia teorioita ja käytänteitä
 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa
 • osaa eritellä kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä historiallisessa että nykypäivän kontekstissa
 • analysoi esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä
 • erittelee kulttuurien moninaisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy arvioimaan sille annettuja merkityksiä
 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä, eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita sekä kulttuurien vaikutusta yksilöön
 • tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista asiatekstiä käyttämällä monipuolisesti ja kriittisesti lähdeaineistoa.

Keskeiset sisällöt

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

 • kulttuurit ja niiden vuorovaikutus

Moduulissa tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan kaksi tai useampia kulttuureja seuraavilta alueilta:

 • Aasian kulttuurit
 • Afrikan kulttuurit
 • arktiset kulttuurit
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
 • Lähi-idän kulttuurit
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.

Valinnaiset paikalliset opinnot

HI7 Maailmanyt.fi (2 op)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on lisätä opiskelijan halua seurata aktiivisesti ja monipuolisesti ajankohtaisia tapahtumia ja kehittää opiskelijan kykyä arvioida ilmiöiden yhteyksiä ja syntyprosesseja. Tavoitteena on parantaa opiskelijan mediakriittisyystaitoja ja lisätä hänen kykyä luovia tietotulvan maailmassa sekä luoda opiskelijalle jäsennelty kokonaiskuva maailmanpoliittisesta tilanteesta. Tavoitteena on kehittää opiskelijan taitoja arvioida tulevaisuuden kehitysmalleja

Keskeiset sisällöt

 • Ajankohtaisten asioiden liittäminen menneeseen ja niiden syy-yhteyksien ymmärtäminen vaatii syvempää tutustumista ympäröivän maailman kehitykseen. Ylioppilastutkinnon ainereaali on muokannut historian ylioppilaskirjoitustehtäviä myös entistä laajemmiksi, joissa edellytetään nykymaailman hahmottamista. Kurssilla seurataan ja analysoidaan ajankohtaisaineistoa, etsitään tapahtumille historiallisia taustoja ja tuotetaan kirjallista, kuvallista ja suullista materiaalia. Kurssilla opiskelijat pohjustavat erilaisia alustuksia tai tekevät esityksiä itseään kiinnostavista aiheista.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

HI8 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

 • Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Yhteiskuntaoppi                                

Pakolliset opinnot

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op)

Moduuli perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Moduuli keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa lukea ja tuottaa oppiaineelle ominaista asiatekstiä
 • ymmärtää suomalaisen yhteiskuntarakenteen perusteet
 • tuntee kansalaisen perusoikeudet ja vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet, osaa toimia aktiivisena kansalaisena sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta
 • tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
 • osaa tarkastella ja arvioida median välityksellä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
 • pystyy tarkastelemaan demokratian mahdollisuuksia ja haasteita analyyttisesti erilaisista näkökulmista
 • osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta
 • osaa suunnitella tarkoituksenmukaisia keinoja käyttävää poliittista kansalaisvaikuttamista paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kysymysten ratkaisemisessa.

Keskeiset sisällöt

Suomen yhteiskunnan rakenne

 • Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne
 • väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät

Demokratia ja oikeusvaltio 

 • ihmisoikeudet, kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
 • oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta

Hyvinvointi ja tasa-arvo

 • yhteiskunnallinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus
 • pohjoismaisen hyvinvointivaltion tehtävät, edut ja haasteet

Valta, osallistuminen ja vaikuttaminen

 • yhteiskunnallisen vallankäytön muodot, demokraattinen päätöksenteko ja suomalainen sopimusyhteiskunta
 • kansalaisen vaikuttamiskeinot ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
 • Suomen paikallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä
 • median muuttuva merkitys ja mediavaikuttaminen

YH2 Taloustieto (2 op)

Taloustieteisiin pohjautuva moduuli johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Moduulissa käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kotitalouksien, yritysten ja julkisen talouden näkökulmista. Moduulissa perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää talouteen liittyviä uutisia ja kiinnostuu seuraamaan niitä
 • tuntee kansantaloustieteen käsitteet ja peruslähtökohdat
 • osaa tulkita talouteen liittyviä tilastoja ja kuvioita
 • ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa
 • osaa tehdä perusteltuja taloudellisia päätöksiä sekä hallita ja suunnitella omaa talouttaan
 • osaa tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen
 • osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja sekä analysoida talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja, niiden taustoja ja vaikutuksia.

Keskeiset sisällöt

Kansantalous ja sen toimijat

 • talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen
 • kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus
 • oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminen

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä

 • vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla
 • työ, yrittäjyys ja yritykset
 • Suomi globaalin talouden osana
 • rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta
 • talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seuraukset

Talouspolitiikka

 • kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat
 • julkinen talous ja sen tasapaino
 • talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op)

Moduuli perehdyttää Suomen ja Euroopan asemaan globalisoituvassa maailmassa sekä Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen. Moduulissa seurataan ajankohtaisia maailman tapahtumia käyttäen monipuolisia tietolähteitä. Opiskelijaa kannustetaan osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun ja toimimaan globaalikansalaisena. Moduulissa on mahdollista toteuttaa tutkivaa oppimista.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa laaja-alaisesti globalisaatiota ja Suomen asemaa osana sitä
 • ymmärtää eurooppalaista ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä ja verkottumista
 • tuntee Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia ja arvioida kriittisesti sitä koskevaa tietoa
 • ymmärtää vaikutusmahdollisuutensa ja osaa toimia EU- ja globaalikansalaisena
 • osaa eritellä globalisaation ja Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta
 • osaa eritellä ja arvioida kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuusympäristöön liittyviä muutoksia, uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

Globaalit haasteet, globalisaatio ja verkottuminen

 • ympäristö, ilmastonmuutos, väestö ja kestävä tulevaisuus
 • kansainvälisen yhteistyön toimijat ja mahdollisuudet
 • Suomi ja Pohjoismaat osana globaaleja verkostoja
 • kansalaisuus ja vaikuttaminen Euroopassa ja globaalisti

Eurooppalaisuus ja Euroopan yhdentyminen

 • eurooppalainen identiteetti, arvot ja yhteiskuntien moninaisuus
 • Suomi osana EU:n päätöksentekoa
 • EU:n talous- ja aluepolitiikka
 • EU globaalina toimijana

Turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

 • paikallinen ja kansallinen turvallisuus
 • Suomen ja EU:n turvallisuuspolitiikka
 • muuttuvat turvallisuusuhat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

YH4 Lakitieto (2 op)

Moduulissa perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Moduulissa harjaannutaan oikeudelliseen ajatteluun, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen ajattelun periaatteet
 • osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa
 • tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin
 • osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä esitettyjä näkemyksiä.

Keskeiset sisällöt

Oikeusjärjestyksen perusteet

 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet
 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö
 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos

Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla

 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • varallisuusoikeus
 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus
 • työoikeus
 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus
 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa
 • prosessi- ja rikosoikeus
 • ympäristöoikeus

Valinnaiset paikalliset opinnot

YH5 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Uskonto

Evankelisluterilainen uskonto

Pakolliset opinnot

UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida maailman uskontotilannetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä uskontojen sisäistä monimuotoisuutta
 • osaa jäsentää uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiöinä
 • hahmottaa ja osaa analysoida juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä kehittää niihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa
 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisessa ja kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä ja työelämässä sekä keskustella uskontoihin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely sekä uskonnon ja tieteen suhde
 • maailman uskontotilanne, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden piirteitä nykyajassa sekä uskonnonvapaus ihmisoikeutena
 • uskontojen merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä muita ajankohtaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet
 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa
 • juutalaisuuden ja islamin oppi, etiikka ja elämäntapa
 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, suhde yhteiskuntaan sekä merkitys länsimaiselle kulttuurille

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja osaa analysoida kristinuskon merkitystä kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta sekä kehittää kristinuskoon liittyvää kulttuurista lukutaitoa
 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan sekä pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa
 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä mediasisältöjä ja keskusteluja
 • kehittää valmiuksia toimia moniarvoisissa toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa
 • uskonnon asema sekä uskonnon ja valtion suhteet Euroopassa
 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • karismaattinen kristillisyys ilmiönä
 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet
 • ekumenia ja uskontodialogi
 • kristinusko ja ympäristökysymykset sekä muita ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
 • tunnistaa ja osaa analysoida Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa
 • hahmottaa ja osaa analysoida luonnonuskontojen nykytilannetta ja keskeisiä piirteitä
 • hahmottaa ja osaa analysoida uusien uskonnollisten liikkeiden taustoja ja keskeisiä piirteitä
 • kehittää uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa ja valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • hindulainen maailmankuva, elämäntapa ja etiikka, hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä Intian nykypäivän uskontotilanne
 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet ja eettiset periaatteet
 • buddhalainen elämäntapa ja etiikka sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan sekä Kiinan nykypäivän uskontotilanne
 • shintolaisuuden keskeiset piirteet sekä uskontojen vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan Japanissa
 • Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneiden uskontojen vaikutuksia länsimaissa
 • luonnonuskontojen ja vodou-sukuisten uskontojen keskeiset piirteet ja levinneisyys
 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa sekä perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista ja katsomuksista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla
 • tunnistaa ja osaa analysoida muinaissuomalaisten uskontoperinteiden ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä
 • osaa analysoida ja arvioida uskonnonvapauteen, uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen sekä uskonnottomuuteen ja uskontokritiikkiin liittyvää ajankohtaista keskustelua
 • kehittää valmiuksia osallistua uskonnollisia, katsomuksellisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevaan dialogiin sekä osaa toimia kulttuuri- ja katsomustietoisena ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio
 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset
 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa, uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina sekä uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa huomioiden uskonnon rooli etnisten ja kielellisten vähemmistöjen elämässä Suomessa
 • muinaissuomalaiset uskontoperinteet ja niiden merkitys suomalaisessa kulttuuriperinnössä sekä kristinusko yhteiskunnan ja kulttuurin muokkaajana Suomessa eri aikoina
 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri nykypäivän Suomessa
 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi nykypäivän Suomessa

Osana moduulia voidaan toteuttaa vapaaehtoistyöhön liittyvä projekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ja osaa analysoida uskonnon ja taiteen suhdetta: taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa sekä uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
 • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja ja kertomuksia
 • tunnistaa uskonnollista symboliikkaa ja perehtyy siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
 • harjaannuttaa taitoa tulkita uskontoon liittyviä ulottuvuuksia taiteen ja populaarikulttuurin eri muodoissa.

Keskeiset sisällöt

 • uskontojen ja taiteen vuorovaikutus, uskontojen merkitys taiteen kehityksessä
 • uskonnollinen taide ja uskonnon ilmeneminen eri taidemuodoissa
 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana
 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
 • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla

UE6 Uskonto, tiede ja media (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä tuntee ajankohtaista tutkimusta
 • tunnistaa ja osaa analysoida uskontoon liittyviä ajankohtaisia teemoja ja sisältöjä mediassa
 • osaa analysoida uskonnon ja median välisiä suhteita sekä arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä
 • kehittää valmiuksia tuottaa ja esittää uskontoon liittyvää tietoa.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet
 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa
 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa
 • uskontojen mediajulkisuus
 • uskontoilmiön käsittely mediassa, kuten uskontoihin liittyvät asenteet ja mielikuvat, uskontojen rooli konflikteissa ja rauhan rakentamisessa, uskonnot ja ympäristökysymykset, uskonnot ja eettiset kysymykset, uskontokritiikki

Osana moduulia voidaan toteuttaa uskontoon liittyvä mediasisältö, media-analyysi tai pienimuotoinen uskontoon liittyvä tutkimus.

Valinnaiset paikalliset opinnot

YH5 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Elämänkatsomustieto

Pakolliset opinnot

ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää hyvän elämän pohtimiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä oman elämänkatsomuksensa jäsentämisessä
 • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä, osaa arvioida niitä sekä tarkastella niitä suhteessa omiin elämäntavoitteisiinsa
 • osaa arvioida erilaisia hyvän elämän edellytyksiä ja identiteettivalintoja yhdenvertaisuutta kunnioittaen
 • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä, miten ne johtavat erilaisiin hyvän elämän ihanteisiin
 • ymmärtää oman identiteettinsä osa-alueita ja osaa eritellä siihen vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
 • kehittää kykyään elämänkatsomukselliseen keskusteluun, vuorovaikutukseen ja näkemystensä ilmaisemiseen vastuullisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.

Keskeiset sisällöt

 • minuus, elämänkatsomus, maailmankatsomus ja maailmankuva
 • hyvän elämän tekijöitä ja ulottuvuuksia: tarpeet, onnellisuus, elämän merkityksellisyys, hyvinvointi ja toimintavalmiudet, erilaisia hyvän elämän malleja
 • luonnon- ja ihmistieteellisiä, filosofisia, taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmeneviä sekä sekulaareja ja uskonnollisia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita
 • yksilöllisyys, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys
 • ihmisen identiteetti ja sosiaalisuus: yksilöt yhteisöissä, yksityinen ja julkinen, sosiaaliset suhteet, roolit ja normit, ihmisen yhteisöllisen aseman intersektionaalisuus
 • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus, opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema

ET2 Minä ja yhteiskunta (2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle identiteetille
 • ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia rakenteita voidaan tarkastella tieteellisesti ja niillä on suuri merkitys yksilön elämänkatsomukselle ja elämänvalinnoille
 • osaa arvioida kriittisesti niin omia kuin muiden yhteiskunnallisia väitteitä ja katsomuksia
 • osaa tulkita ja arvioida erilaisten medioiden ja muiden yhteiskunnallisten instituutioiden tarjoamaa informaatiota
 • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen osa-alueita, yhteiskunnallisia rakenteita, ideologisia piirteitä sekä vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja
 • ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnonvapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen periaatteita
 • osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä
 • osaa arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia sekä kasvattaa valmiuttaan rakentavaan ja vastuulliseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Keskeiset sisällöt

 • kriittinen ajattelu ja väitteiden järkiperäinen perustelu: ympäröivän todellisuuden jäsentäminen ja sen erilaiset vääristymät
 • median ja muiden informaationlähteiden toimintalogiikka; koulun, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä kulttuuristen, mukaan lukien uskonnollisten yhteisöjen, vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen
 • aikalaiskritiikki: yhteiskunnan ja eri alakulttuurien aatteita ja arvoja
 • yhteiskunnassa toimimisen ja aktiivisen kansalaisuuden tiedollisia perusteita: yhteiskunnalliset rakenteet, sosiaaliset tosiasiat, modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet, kuten individualismi ja yhteisön ja yhteiskunnan ero, sekä näiden vaikutus yksilön elämään
 • taloudellinen ja poliittinen valta Suomessa ja globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset
 • ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet; ihmisoikeusasiakirjat, kuten YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus; ihmisoikeusloukkaukset, kuten holokausti
 • globaali oikeudenmukaisuus, kestävä tulevaisuus, ilmastonmuutoksen torjunta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

ET3 Kulttuurit (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
 • osaa käyttää kulttuuria koskevan tutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa
 • ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
 • hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus ja vähemmistökulttuurit
 • osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun
 • tunnistaa vihapuheen ja osaa erottaa sen sananvapauden vastuullisesta käytöstä.

Keskeiset sisällöt

 • kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa, etnosentrismi ja kulttuurirelativismi
 • kulttuuria koskevan tutkimuksen perusteita: tutkittavan ja tutkijan näkökulmat, kenttätyö, etnografia, kysely, haastattelu
 • kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma
 • suomalaisen kulttuurin ja identiteettipolitiikan historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit
 • kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset tulkinnat ja vaikutukset
 • etnisyyden, rasismin ja muun syrjinnän sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

ET4 Katsomukset (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa eritellä maailman- ja elämänkatsomuksen sekä maailmankuvan käsitteitä, arvioida niihin liittyviä perusteita sekä erottaa katsomukselliset ja arvokysymykset mielipidekysymyksistä
 • ymmärtää katsomusten, kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen jatkuvaa historiallista muuttumista sekä osaa sen perusteella eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia
 • osaa eritellä ja arvioida evoluution, universaalien eettisten järjestelmien, Euroopan uuden ajan murroksen, valistuksen, tieteen sekä modernin markkinatalouden merkitystä maailmankuviin ja omaan elämänkatsomukseensa
 • osaa arvioida erilaisten arvojen, maailmankuvien ja tietämisen tapojen sekä yksilöllisten, yhteisöllisten, poliittisten ja uskonnollisten ulottuvuuksien painoarvoa erilaisissa elämän- ja maailmankatsomuksissa
 • osaa eritellä oman elämänkatsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten perusteita ja muotoutumista sekä ymmärtää, että elämänkatsomuksen lähtökohdat olisivat voineet poiketa nykyisistä.

Keskeiset sisällöt

 • katsomuksellinen käsitteistö; katsomukset perustavina tapoina käsittää maailma ja katsomuksellisten kysymysten luonne
 • ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutuminen: evoluution, kielen ja joustavan yhteistyön merkitys ihmislajin kehityksessä; animismi, teismi, ateismi
 • katsomusten historiaa: universaalien katsomusten ja moraalijärjestelmien synty, modernin subjektin ja tieteellisen maailmankuvan synty, edistysusko ja yhteiskunnan osa-alueiden eriytyminen uudenlaisten katsomusten taustana
 • poliittisia maailmankatsomuksia, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi; katsomusten ilmeneminen elämäntavassa, taiteessa, urheilussa sekä suhteessa luontoon ja ympäristöön
 • elämänkatsomuksen jäsentäminen katsomushistorian näkökulmasta; oman elämänkatsomuksen taustalla olevat satunnaiset historialliset seikat

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää kykyä lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia sekä kykyä verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseensa
 • tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja selittämiseen sekä uskontokritiikkiin
 • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, kuten sekulaariin humanismiin ja uskontoihin, liittyviä kysymyksiä sekä muodostaa niihin oman perustellun kantansa
 • perehtyy suuriin maailmanuskontoihin ja hahmottaa niiden keskeisiä piirteitä, sisäistä monimuotoisuutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • perehtyy ateismin, agnostismin ja humanismin historiaan
 • ymmärtää, että uskonnottomuus ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita, monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on vahva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen; käsityksiä uskontojen alkuperästä; uskontokritiikki
 • keskeisiä uskonnollisten ilmiöiden ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja jumala
 • kristinuskon ja islamin sekä buddhalaisuuden ja hindulaisuuden historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys, jakautuminen ja peruspiirteet; Itä-Aasian katsomusperinteiden yleiset piirteet
 • ateismi, agnostismi, uskonnottomuus ja sekulaarin humanismin maailmankatsomukselliset perusteet
 • uskonnon ja uskonnottomuuden näkyminen ja vaikutus arkielämässä, politiikassa ja oikeudenkäytössä: liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, tapauskonnollisuus, uudet uskonnolliset liikkeet, sekularisaatio ja julkisen vallan tunnustuksettomuuden periaate

ET6 Tulevaisuus (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tulevaisuuden tutkimisen keinoihin ja tehtäviin sekä ymmärtää, että vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, siihen voidaan vaikuttaa arvoilla, teoilla ja valinnoilla
 • hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologian kehitykseen ja osaa arvioida, miten tekninen muutos vaikuttaa yhteiskuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön
 • omaksuu valmiuksia, niin asenteita, tietoja kuin tunnetaitojakin, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä sen torjumisen keinoja ja niiden esteitä
 • osaa arvioida tieteellis-teknologisen vallankumouksen vaikutusta nykyaikaisiin yhteiskuntiin, maailmankatsomuksiin ja omaan elämänkatsomukseensa
 • ymmärtää utopioiden ja dystopioiden merkityksen historiallisten, ajankohtaisten ja tulevaisuuden kysymysten heijastajina.

Keskeiset sisällöt

 • tulevaisuuden tutkimus, heikot ja vahvat signaalit, tulevaisuustyö; mahdollisia, todennäköisiä ja toivottavia tulevaisuuden skenaarioita
 • tieteellis-teknologinen vallankumous ja teknologian kehittyminen, erityisesti digitalisaatio, koneoppiminen, tekoäly ja robotiikka, sekä niiden vaikutus yhteiskuntaan ja kulttuuriin
 • ihmiskäsitysten ja hyvän elämän ihanteiden mahdollinen muutos: esimerkiksi kyborgit, transhumanismi, geeniteknologia; erilaisia suhtautumistapoja teknologiseen kehitykseen
 • yhteiskunnan, talouden rakenteiden ja työn muutos: esimerkiksi robotiikka, eriarvoistuminen, muutokset työn ja varallisuuden jaossa
 • globaalisti vaikuttavat ekologiset muutokset: ilmastonmuutos, massasukupuutot, diversiteetin heikkeneminen, kansainvaellukset
 • yksilön valinnat ja yhteistyö paremman tulevaisuuden puolesta; tekninen kehitys hyvän elämän mahdollistajana
 • erilaisia fiktiivisiä tulevaisuuden kertomuksia ja niiden kritiikkejä, dystopiat ja utopiat

 

Terveystieto

Pakolliset opinnot

TE1 Terveys voimavarana (2 op)

Moduulissa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä ja niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • pystyy kuvailemaan ja jäsentelemään keskeisiä ihmisen voimavaroja ja terveyttä määrittäviä tekijöitä sekä analysoimaan niiden yhteyksiä ja vaikutusmekanismeja terveyteen
 • osaa selittää erilaisten terveyskulttuurien ilmiöiden muodostumista ja arvioida niiden merkitystä terveydelle sekä soveltaa keskeisiä sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita elintapojen omaksumisen selittämisessä
 • tunnistaa omiin elintapoihinsa vaikuttavia tekijöitä ja pystyy arvioimaan elintapavalintojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle sekä antamaan perusteltuja ehdotuksia siitä, miten terveyttä edistäviä elintapoja voidaan ylläpitää ja vaarantavia ehkäistä.

Keskeiset sisällöt

Terveyden kokonaisvaltaisuus

 • terveyttä määrittävät keskeiset tekijät ja niiden vaikutusmekanismit
 • terveyttä ja elintapoja selittävät keskeiset sosiaalipsykologiset teoriat ja mallit: suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli
 • terveyskulttuurisia ilmiöitä: terveyden arvostamisen ja käyttäytymisen välinen ristiriita, medikalisaatio ja terveyteen sairastuminen, elintapoihin puuttuminen, uskomus- eli vaihtoehtohoidot

Kehon ja mielen hyvinvoinnin keskeiset perusteet

 • terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo, uni sekä painonhallinta
 • seksuaalisuus, seksuaaliterveys, seksuaalioikeudet
 • mielenterveyttä suojaavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät; stressi ja kriisit mielenterveyttä kuormittavina tekijöinä; keinoja kuormituksen hallintaan
 • opiskeluhyvinvointi

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op)

Moduulissa kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi moduulissa syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää tutkimustiedon hankkimisen periaatteista ja tutkimusprosessin vaiheista sekä osaa soveltaa näitä tietoja ja kuvata perustellen, miten terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja toimintakykyyn liittyvistä aiheista voidaan saada luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa
 • osaa hakea tietoa ja pystyy vertailemaan eri lähteiden luotettavuutta
 • osaa kuvata terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja sekä analysoida terveysviestinnän merkitystä ihmisten terveyskäsityksille ja terveydelle
 • osaa esitellä ja analysoida fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveydelle sekä arvioida omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä ympäristön terveydelle ja terveellisyydelle
 • osaa eritellä riippuvuuden muotoja ja niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida riippuvuuksiin liittyviä terveys- ja muita haittoja.

Keskeiset sisällöt

Terveyteen liittyvän tiedon hankinta, arviointi ja tulkinta

 • tieteellinen tieto ja arkitieto, ajattelun vinoumia, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimustiedon luotettavuuden arviointi
 • terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja, terveysviestinnän merkityksen ja luotettavuuden arviointi

Ympäristön terveellisyys ja turvallisuus

 • rakennetun ympäristön, luonnonympäristön ja psykososiaalisen ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen
 • kestävä kehitys ja terveys
 • ympäristöjen turvallisuus ja väkivallan ehkäisy
 • työhyvinvointi

Mielihyvä ja riippuvuus

 • riippuvuuteen vaikuttavat biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset mekanismit
 • keskeiset aine- ja toiminnalliset riippuvuudet, riippuvuuksien syitä ja ehkäisykeinoja, riippuvuuksien aiheuttamia haittoja

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op)

Moduulissa ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, sosiaali- ja terveyspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteen sekä teknologian muutosta, kehitystä ja yhteyksiä väestön terveyteen
 • pystyy erittelemään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, esittämään perusteltuja ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä arvioimaan sairauksien ja tautien merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle sekä elintapojen vaikutuksia tarttumattomien ja tartuntatautien näkökulmasta
 • osaa esitellä perustellen, mihin sosiaali- tai terveyspalveluihin yksilö voi hakeutua erilaisissa tilanteissa, arvioida kriittisesti palvelujen järjestämistä ja tuottamista sekä arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle
 • osaa analysoida terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuvata ja arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä analysoida terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Keskeiset sisällöt

Terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy eri aikakausina

 • terveyskäsityksiä ja sairauksien selitysmalleja
 • keskeisiä väestöjen terveyteen vaikuttaneita yhteiskunnallisia, tieteeseen ja teknologiaan liittyviä tekijöitä
 • tulevaisuuden terveyshaasteita ja mahdollisuuksia

Sairaudet ja hoito

 • epidemiologinen siirtymä, keskeiset tarttumattomat ja tartuntataudit
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, tuottaminen ja käyttäminen
 • itsehoito ja omahoito

Eettiset kysymykset

 • eettisen analysoinnin näkökulmia: hyveet, seuraukset, oikeudet, velvollisuudet, motiivit, arvot ja normit
 • keskeisiä terveyteen ja sairauksiin liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, kuten hedelmöityshoidot, abortti, elintapoihin liittyvä vapaus ja vastuu, seulonnat, geeniteknologia, eutanasia
 • terveydenhuollon eettiset periaatteet, potilaan oikeudet, priorisointi
 • terveys ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti sekä niihin vaikuttaminen

Valinnaiset paikalliset opinnot

TE4 Kohti ylioppilaskoetta (2 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä ylioppilaskirjoitusten yleisiin ja ainekohtaisiin vaatimuksiin kypsän vastaamisen edellyttämässä laajuudessa ja kertaamalla vahvistaa oppiaineen hallintaa, jotta opiskelija saavuttaisi ylioppilaskokeessa mahdollisimman hyvän tuloksen.

Keskeiset sisällöt

Moduulin aikana kerrataan reaaliaineen asiasisältöjä ja perehdytään ylioppilaskokeessa vastaamisen keskeisiin vaatimuksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat reaaliaineen ylioppilaskokeen yleiset periaatteet, kirjoituksiin valmistautuminen, pakollisten ja syventävien moduulien keskeisten asiasisältöjen kertaaminen sekä ylioppilaskokeen tehtävätyypit ja niiden harjoittelu.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Liikunta

Pakolliset opinnot

LI1 Oppiva liikkuja (2 op)

Opiskelija ymmärtää liikuntataitojen sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksen oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija saa monipuolisia kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys ja myönteinen minäkuva vahvistuvat uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.   

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa (kuten sisällä, ulkona ja vedessä)
 • osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt

 • liikuntataitojen soveltaminen erilaisissa opetusryhmän yhteisissä liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia (kesä-, talvi-, luonto- ja vesiliikunta) sekä sisä- ja ulkoliikuntaa monipuolisesti toteuttaen
 • opetusryhmän yhteistyötaitoja ja yhteishenkeä kehittävät liikuntatehtävät ja -leikit sekä pelit

LI2 Aktiivinen elämä (2 op)

Moduulissa opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Opiskelija ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opetus toteutetaan rakennettua ja rakentamatonta opiskeluympäristöä sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • arvioi fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus) sekä asettaa kehittämistavoitteita saadun tiedon pohjalta
 • osaa tehdä oman toimintakyvyn ja ympäristön kannalta perusteltuja valintoja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseksi ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi
 • toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt

 • fyysisten ominaisuuksien (voima, nopeus, kestävyys ja liikkuvuus) itsearviointi, ylläpito ja kehittäminen monipuolisesti liikkuen
 • liikkuvuus ja kehonhuolto
 • ergonomia liike- ja suoritustekniikoissa
 • yhteistyötaitoja sekä yhteishenkeä kehittävät liikunnalliset pari- ja ryhmätehtävät

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjoittaa ja soveltaa liikuntataitoja ja -tietoja monipuolisesti ja uusin tavoin
 • harjaantuu kehon hallinnassa
 • tunnistaa tunteitaan, toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittaen sekä tukee yhteisöllisyyttä toisia auttaen ja kannustaen
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti.

Keskeiset sisällöt

 • uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin tutustuminen
 • liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolinen ylläpito ja kehittäminen

LI4 Yhdessä liikkuen (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan sosiaalista toimintakykyä ja yhteenkuuluvuutta liikunnan avulla. Työtavoissa painottuvat opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • toimii yhdessä asetetun liikunnallisen tavoitteen saavuttamiseksi
 • toimii vuorovaikutustilanteissa toisia kunnioittavasti, auttaa ja kannustaa muita liikuntatunneilla sekä antaa rakentavaa palautetta ja vertaisarviointia
 • yrittää parhaansa suorittaen tehtävänsä tunnollisesti ja vastuullisesti, työskennellen aktiivisesti ja asiallisesti sekä kehittäen itseään pitkäjänteisesti. 

Keskeiset sisällöt

 • yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit, luontoliikunta tai muut projektiluonteiset kokonaisuudet

LI5 Virkistystä liikunnasta (2 op)

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan psyykkistä toimintakykyä, myönteistä minäkuvaa, voimavaroja ja jaksamista liikunnan avulla. Opetuksessa korostuvat toiminta- ja opiskelukyvyn tukeminen sekä liikunnan ilo ja virkistys.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • arvioi omaa jaksamistaan ja vireyttään sekä osaa tehdä perusteltuja liikunnallisia valintoja toiminta- ja opiskelukyvyn lisäämiseksi
 • ymmärtää, miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvireyttä
 • osallistuu toimintaan asiallisesti, aktiivisesti ja yhteisöllisyyttä edistäen.

Keskeiset sisällöt

 • virkistystä lisäävät liikuntamuodot
 • rentoutus ja kehonhuolto

LI6 Liikunnan diplomi (2 op)

Katso kohdasta Lukiodiplomit, LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)

 

Musiikki

Pakolliset opinnot                                                                        

MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan
 • uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita
 • harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti
 • tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan
 • ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa
 • ymmärtää musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa
 • toimii edistäen turvallisen ääniympäristön syntymistä.

Keskeiset sisällöt

 • monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät tehtävät ja ohjelmisto
 • luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät
 • musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto
 • musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet  
 • mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin                      

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa
 • kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan
 • analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä
 • heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.

Keskeiset sisällöt

 • musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto
 • suomalaiset ja opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit
 • luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät myös teknologiaa hyödyntäen

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä
 • suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin
 • hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa
 • tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja musiikkikulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja arvostukset
 • musiikkikulttuurit kulttuurin osana
 • monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa

MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa
 • ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta
 • syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista
 • hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

Keskeiset sisällöt

 • moduulin tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen suunnittelu
 • musiikillinen tai taiteidenvälinen prosessi ryhmän resurssien mukaan
 • musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa

Valinnaiset paikalliset opinnot

MU5 Lucia-opinnot pariton vuosi (1 op)

Tavoitteet

Valmistaa yhdessä mieleenpainuva konserttikokonaisuus.

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla harjoitellaan Tyllin perinteinen Lucia-konsertti laulu- ja soittoesityksineen. Konsertti esitetään Tornion kirkossa.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla valmistellaan Tornion yhteislyseon lukion perinteinen Lucia-konsertti.

MU6 Lucia-opinnot parillinen vuosi (1 op)

Tavoitteet

Valmistaa yhdessä mieleenpainuva konserttikokonaisuus.

Keskeiset sisällöt

Opintojaksolla harjoitellaan Tyllin perinteinen Lucia-konsertti laulu- ja soittoesityksineen. Konsertti esitetään Tornion kirkossa.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Opintojakson vapaa kuvaus

Opintojaksolla valmistellaan Tornion yhteislyseon lukion perinteinen Lucia-konsertti. 

MU7 Yhteismusisointi (2 op)

Tavoitteet

Opiskelija kehittää laulu- ja soittotaitojaan musisoivan ryhmän aktiivisena jäsenenä

Keskeiset sisällöt

Musisoitava ohjelmisto on mahdollisimman monipuolista ja ottaa huomioon ryhmän omat kiinnostuksen kohteet

MU8 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

Katso kohdasta Lukiodiplomit, MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

 

Kuvataide

Pakolliset opinnot

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä kuvia sekä jakaa ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • käyttää erilaisia kuvailmaisun välineitä, materiaaleja, teknologioita ja lähestymistapoja itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä
 • soveltaa visuaalisen viestinnän ja teknologian keinoja näkemysten esittämisessä sekä osallistumisessa ja vaikuttamisessa
 • tutkii ja tulkitsee taidetta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
 • tutkii ja tulkitsee eri aikojen, kulttuurien ja yhteisöjen visuaalista kulttuuria
 • tutkii ja tulkitsee kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • ymmärtää kuvakulttuurien merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa
 • ymmärtää visuaalisen kulttuurin merkityksen kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjänä, kulttuuriperinnön uudistamisessa ja kestävän tulevaisuuden kannalta.

Keskeiset sisällöt

Omat kuvat

 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana

Taiteen ja ympäristön kuvat

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja taiteessa, ympäristössä ja mediassa
 • kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin käsitteistöihin ja kuvastoihin tutustuminen
 • erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista tutustuminen
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen
 • kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä teoksia, tuotteita ja palveluita sekä digitaalisia, rakennettuja ja luonnon ympäristöjä
 • perustelee ympäristöihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
 • tarkastelee ympäristön kuvien yhteyksiä omiin kuviinsa, taiteeseen ja kulttuuriperintöön
 • soveltaa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen prosesseja, teknologioita ja toimintatapoja kuvailmaisussaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • tutkii ja tulkitsee rakennettua ympäristöä, tuotteita ja palveluja yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista
 • kehittää osaamistaan ympäristön kuvien tekijänä, tulkitsijana, arvottajana ja toimijana
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksiä tuotteiden, palveluiden ja arkkitehtuurin kestävässä suunnittelussa, viestinnässä ja käyttämisessä
 • ymmärtää kuvilla vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia omassa elämässään esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta.

Keskeiset sisällöt

Omat kuvat

 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa ympäristön kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana

Ympäristön kuvat

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja ympäristössä, mediassa ja taiteessa
 • arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöihin ja kuvastoihin tutustuminen
 • visuaalisen kulttuurin teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen
 • ympäristön ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin

Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä
 • laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin
 • tutkii mediakulttuuria tuottaessaan ja tulkitessaan teoksia, tuotteita ja palveluja
 • hyödyntää mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja suunnittelussa, vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa itsenäisesti sekä osana ryhmää
 • tulkitsee tiedon tuottamisen tapoja yhdisteleviä visuaalisen kulttuurin tuotteita ja niihin sisältyviä intertekstuaalisia suhteita
 • tulkitsee mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista
 • ottaa kuvillaan kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
 • tutkii median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

Omat kuvat

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä mediakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa median kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana

Median kuvat

 • kuvan tuottaminen, muokkaaminen ja esittäminen digitaalisesti ja muilla keinoilla
 • median, viestinnän ja taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin perehtyminen
 • mediaesitysten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen
 • opiskelijoiden toimijuus mediassa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun
 • syventää kuvailmaisun taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • soveltaa kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja
 • tulkitsee taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista
 • tutkii ilmaisussaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • ottaa kuvillaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

Omat kuvat

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä taiteen maailmat, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana

Taiteen kuvat

 • kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteiset ja uudet keinot
 • taiteen käsitteistöihin ja kuvastoihin perehtyminen
 • eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettu taide tutkimuksen kohteena
 • teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen
 • opiskelijoiden toimijuus kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

Valinnaiset paikalliset opinnot

KU5 Kuvataiteen työpaja (2 op)

Tavoitteet

Kuvataiteen työpajassa syvennetään jonkin kuvataiteen työskentelymuodon osaamista: voidaan opetella itselle kokonaan uusi tekniikka tai opitaan taitavammaksi kuvan tekijäksi.

Kuvataiteen työpaja on intensiivinen opintojakso, jossa keskitytään työskentelemään yhdellä tai kahdella eri tekniikalla rajatusta teemasta. Teemat valitaan opintojakson alussa. Ne voivat liittyä itselle merkityksellisiin asioihin, ajankohtaisiin ilmiöihin, taidehistoriasta tuttuihin teemoihin tai lukion yhteisiin aihekokonaisuuksiin. Käytettävät tekniikat ja sisällöt/teemat päätetään kurssin alussa yhdessä keskustellen.

Keskeiset sisällöt

Seuraavista kolmesta työpajoista valitaan yksi pääasialliseksi työskentelymuodoksi: 1. Designtyöpaja: tuotesuunnittelua ja muotoilua Käytettävinä olevina materiaaleina voivat olla erilaiset savilaadut ja lasitteet (keramiikkapaja), puu, metallit, pehmeät materiaalit, kipsi, pahvit ja kierrätysmateriaalit. Kurssilla keskitytään yhteen valittuun pääasialliseen materiaaliin. Tekeminen painottuu kolmiulotteiseen, plastiseen muotoiluun, kuvanveistoon ja rakentamiseen. Talvikuukausina voidaan keskittyä myös lumen- tai jäänveistoon. 2. Grafiikanpaja: taidegrafiikkaa Mahdollisia grafiikan painotekniikoita voivat olla ainakin puupiirros, linoleikkaus, kuivaneula, carborundum, serigrafia tai jokin grafiikan uusi menetelmä. Opiskelija tutustuu oman tekemisen kautta valitun tekniikan materiaaleihin, työprosessin eri vaiheisiin ja töiden esille laittoon. Aineen taidemuseon grafiikan paja on käytettävissä työpajan aikana (metalligrafiikka) niin sovittaessa.

 

Opintojakson arviointi

Kuvataiteen työpaja-kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

Opintojakson vapaa kuvaus

Kuvataiteen työpajassa syvennetään jonkin kuvataiteen työskentelymuodon osaamista: voidaan opetella itselle kokonaan uusi tekniikka tai opitaan taitavammaksi kuvan tekijäksi. Kurssi on intensiivikurssi, jossa keskitytään työskentelemään yhdellä tai kahdella eri tekniikalla rajatusta teemasta. Teemat valitaan kurssin alussa. Ne voivat liittyä itselle merkityksellisiin asioihin, ajankohtaisiin ilmiöihin, taidehistoriasta tuttuihin teemoihin tai lukion yhteisiin aihekokonaisuuksiin. Käytettävät tekniikat ja sisällöt/teemat päätetään kurssin alussa yhdessä keskustellen.

KU6 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)

Katso kohdasta Lukiodiplomit, KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)

 

Opinto-ohjaus   

Pakolliset opinnot

OP1 Minä opiskelijana (2 op)

Tavoitteet

 Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa
 • syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan
 • tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin
 • tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta
 • tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen
 • tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja
 • osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä
 • tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset sekä valintaprosessit
 • osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen; opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen
 • oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen
 • oman hyvinvoinnin edistäminen 
 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

 

Temaattiset opinnot

Valinnaiset paikalliset opinnot

TO1 Vesientutkimus (2 op)

Tavoitteet

 • Opintojen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy biologian ja kemian kenttätutkimusmenetelmiin käytännössä
 • Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii työskentelemään eri oppilaitoksista ja erilaisista koulukulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä
 • Opintojen tavoitteena on, että opiskelija käyttää äidinkielen ohella ruotsia (ja englantia) aineenopiskelutilanteissa
 • Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lappilaiseen jokiluontoon ja sen kulttuurivaikutuksiin
 • Opintojen tavoitteena on, että opiskelija saa luontoelämyksiä ja oppii retkeilytaitoja lukion teoreettisten opintojen vastapainoksi

Keskeiset sisällöt

 • vesianalyysimenetelmien opiskelu
 • kolmipäiväinen aineistonkeruuretki pitkin jokivartta aina Ruotsin pohjoisille tuntureille asti
 • kaksikielisen (suomi-ruotsi) raportin työstäminen molempien koulujen kotisivuille

TO2 Eväitä elämään, hyvinvointia lukiolaiselle (2 op)

Tavoitteet

 • Eväitä elämään on monitieteellisen ajattelun moduuli, jossa syvennetään filosofian, opinto-ohjauksen, psykologian, uskonnon ja terveystiedon tietoja.
 • Moduulin tavoitteena on, että opiskelija oppii vahvistamaan elämänhallintataitoja eri elämän osa-alueilla. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ohjaamaan toimintaansa ja löytämään välineitä oman elämänsä hyvään rakentamiseen.
 • Moduulin tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti yksilön terveyttä ja hyvinvointia.

Keskeiset sisällöt

 • Moduulissa tutustutaan psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja vahvistetaan elämänhallintataitoja.
 • Moduuli toteutetaan yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Oppitunneilla vieraillaan lähialueen kohteissa ja aihekokonaisuuksiin liittyen hankitaan asiantuntijoita oppitunneille.

Opintojakson arviointi

Moduuli arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO3 Osaaminen arjessa (2 op)

Opintojakson vapaa kuvaus

Opiskelijan esitettyä todistuksen osallistumisestaan vapaaehtoistoimintaan, työelämään, liikennekasvatustoimintaan tai kansainväliseen toimintaan, voi opiskelija saada rehtorin päätöksellä tämän moduulin, esimerkiksi EA1+EA2 (ensiapukurssit 1 ja 2) yhdessä sekä isoskoulutus. Autokoulua ei lasketa tähän mukaan. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin moduulin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Lukiodiplomit

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa
 • osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia
 • osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat
 • osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan
 • osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta
 • osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan
 • muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Opinnot merkitään Tornion yhteislyseon lukiossa kuvataiteen oppiaineeseen KU06.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa
 • pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt

 • muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Opinnot merkitään Tornion yhteislyseon lukiossa liikunnan oppiaineeseen LI06.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa
 • osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja ‑toiminnastaan.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto
 • erilaiset toteutustavat ja osa-alueet

Opinnot merkitään Tornion yhteislyseon lukiossa musiikin oppiaineeseen MU08.

 

Muut opinnot

Tornion yhteislyseon lukion muut opinnot ovat Tornion yhteislyseon lukion omia opintoja ja ne voidaan opiskella vapaassa järjestyksessä.

Valinnaiset paikalliset opinnot

M1 Lukiolaisen tvt-opinnot (2 op)

Lukion valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan eivät kuulu tieto- ja viestintätekniikan opinnot. Lukiolaiselta edellytetään kuitenkin hyviä taitoja tieto-ja viestintätekniikassa eri kursseilla, jatko-opiskeluissa ja työelämässä. Suurella osalla taidot ovat puutteelliset tai rajoittuvat lähinnä sosiaalisen median tehokäyttöön.

Opintojakson opinnoissa tehdään eri oppiaineisiin liittyviä harjoituksia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyen. Lukiostamme valmistuva opiskelija on saavuttanut TVT-taitojen osalta sähköisen asioinnin taidot, elinikäisen oppimisen valmiudet sekä jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniset valmiudet.

Jokaisen lukiolaisen tulee valita tämä opintojakso ensimmäisenä opiskeluvuotena ja tämä voidaan hajauttaa useammalle jaksolle.

Opiskelija voi saada opintojakson osia suoritetuksi osaamisen näytöillä ja osaamisen jakamisella toisille opiskelijoille ryhmässä.

Tavoitteita

 • Opiskelija ottaa käyttöön yhteiset kaikille opiskelijoille käytössä olevat palvelut
  • peda.net, Gafe, tabletkoulu.fi, sanomapro.fi, e-oppi jne.
 • Opiskelijalla on käsitys yleisimmistä sosiaalisen median palveluista ja osaa toimia niissä vastuullisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.
 • Opiskelija osaa käsitellä ja jakaa tekstiä pilvessä eri oppiaineissa
 • Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat tekijänoikeuksista
 • Opiskelija osaa asentaa ohjelmia turvallisesti omalle laitteelleen.
 • Opiskelija hallitsee Abitti-järjestelmä ja ylioppilaskokeen teknisen osan sisältäen mm.
  • Oman laitteen usb-käynnistyksen
  • Tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan LibreOffice-ohjelmilla
  • Yksinkertaisen kuvankäsittely
 • Eri oppiaineista tulevat tarpeet tulevat opettajien ja aineryhmien ehdotuksista

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S)

M2 Tutorointi (2 op)

Opiskelija voi toimia toisena opiskeluvuotenaan ns. tutorina, jonka tehtäviin kuuluu lukuvuoden alussa auttaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita mm. perehdyttämällä nämä lukio-opintoihin. Tutorin tehtäviin kuuluu myös lukiosta kertominen vanhempainilloissa ja lukioinfoissa.

Tavoitteet

 • oppii pienryhmäohjaustaitoja
 • ohjaamalla oppiminen
 • vastuuseen oppiminen
 • vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • itseohjautuvuus
 • sosiaalisen verkoston laajeneminen
 • uudet kokemukset
 • suvaitsevaisuus
 • tekemisen ilo

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

M3 Draama (2 op)

Draama on kokemuksellinen ja taidekasvatuksellinen oppiaine. Siinä tutkitaan ja opiskellaan draaman ja teatterin keinoja sekä vapautetaan ja monipuolistetaan omaa ilmaisua. Draaman opintojakso on oivalluksia ja kokemuksia tuottava ryhmäprosessi, jossa draaman keinoin tutkitaan erilaisia asioita, rooleja, ratkaisuja ja itselle outoja maailmoja.

Opintojakson esitykselliset tavoitteet sovitaan ryhmän kanssa.

Tavoitteet

 • monipuolisten ilmaisutaitojen kehittäminen
 • turvallisen, myönteisen työskentelyilmapiirin luominen
 • draamaharjoitusten avulla rohkaistaan ja vahvistetaan jokaisen opiskelijan omaa persoonaa
 • tukea ja vahvistaa itsetuntoa
 • harjoittaa yhdessä työskentelyn taitoja

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan draaman ja teatteri-ilmaisun perusharjoituksiin ja –menetelmiin
 • liike-, kontakti-, eläytymis- ja aistiharjoituksia
 • puhe- ja äänen käyttötaidot
 • mimiikka- ja pantomiimiharjoitukset
 • improvisaatio
 • roolihahmojen rakentamista

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

M4 Opiskelijakuntatyö, ensimmäinen osallistumisvuosi (2 op)

Aktiivisesta osallistumisesta Tornion yhteislyseon lukion opiskelijakunnan toimintaan ensimmäisen toimintakautensa ajan, opiskelija voi saada tämän opintojakson.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

M5 Opiskelijakuntatyö, toinen osallistumisvuosi (2 op)

Aktiivisesta osallistumisesta Tornion yhteislyseon lukion opiskelijakunnan toimintaan toisen toimintakautensa, opiskelija voi saada tämän opintojakson.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).